OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KULTTUURITUOTTAJA (YLEMPI AMK) > KULTTUURITUOTTAJA (YLEMPI AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Syventävät opinnot
                                 
Ennakointimenetelmät 5
 
     
                 
Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi 5
 
     
                 
Luovan alan yrittäjyys 5
   
       
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
   
           
20012800662.72.72.7000000
Vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Osaamispääoman johtaminen 5                                  
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5                                  
Circular Economy and New Business 5                                  
Asiakkuuksien johtaminen 5                                  
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5                                  
Markkinointiviestinnän johtaminen 5                                  
00000000000000000
Vapaasti valittavat opinnot
                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5
   
       
           
500500001.71.71.7000000
Opinnäytetyö
                                 
Opinnäytetyö 30
 
       
15155101502.52.53.333.333.337.57.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutuksesta valmistuu luovan talouden asiantuntijoita ja uudistajia, jotka tunnistavat alan kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja. Opiskelija kehittää valmiuksiaan johtaa luovan talouden ja julkisten kulttuuripalvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä johtaa luovan alan työyhteisöjä innostavasti sekä kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja luovasti. Opiskelija syventää nopeasti muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä tarvittavaa liiketoimintaosaamista. Koulutuksessa pyritään ymmärtämään erityisesti luovan talouden muuttuvia toimintaympäristöjä ja hakemaan liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja kuluttajakysyntään.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation suunnittelu- ja johtotehtävissä, kehittämisprojektien vetäjänä ja itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää kahdesta kolmeen päivää lähiopetusta, johon voi osallistua myös verkkoyhteydellä. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.