OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMI (AMK) > SOSIONOMI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Sosionomi (AMK), Monimuotototeutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                             
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
       
               
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                 
                   
SeAMK innovaatioviikko 2
     
           
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
       
               
                         
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                         
17300107300003.83.82.33.53.51110000000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
               
                         
Lääkehoidon perusteet 2
       
               
                         
Englanti 3
     
           
                               
Ruotsi 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
730034300001.51.50221.51.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Sosiaalialan tietoperusta
                                                         
Sosiaalityö ja sosiaaliala yhteiskunnassa 5
     
           
                               
Hyvinvointi ja elinolot 6
     
           
                             
Kasvu ja sosialisaatio 5
     
           
                             
Osallisuus ja marginaalisuus 5
       
               
                         
Kulttuuri ja elämäntapa 5
       
               
                         
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2  
         
                     
               
262001610020006.26.23.7550001100000000
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Sosiaalialan eettinen osaaminen
                                                         
Sosiaalialan etiikka 3
       
               
                         
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 2
     
             
                   
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 2  
       
                   
         
Monialainen ammattityö 2    
         
                       
         
Palvelujärjestelmäosaaminen
                                                         
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
     
           
                               
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
       
               
                         
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4  
       
                 
                   
Palveluohjaus 5  
       
                 
                     
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
     
           
                               
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5
     
           
                               
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Teknologia ja arki 3    
         
                       
         
Kommunikaation apuvälineet 3  
         
                     
               
Hyvinvointiteknologia 3    
         
                       
         
Digitaalisuus sosionomin työkentillä 3  
         
                     
               
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät
                                                         
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5  
       
                 
                     
Lääkehoito sosionomin työssä 2  
       
                 
                     
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4
       
               
                         
Perheohjaus 4  
       
                 
                   
Opintoihin ja työhön valmentaminen 4  
       
                 
                     
Sosiaalinen kuntoutus 4
       
               
                         
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4
       
               
                         
Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4  
       
                 
                   
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
                                                         
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4
       
               
                         
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4  
       
                 
                   
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4
       
               
                         
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4  
       
                 
                   
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4  
       
                 
                   
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4
       
               
                         
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15  
       
                 
                   
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen
                                                         
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4    
         
                       
         
Rakenteellinen sosiaalityö 4    
         
                       
         
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4    
         
                       
         
Valtaistava sosiaalityö 4    
         
                       
         
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10    
         
                       
         
Johtamisosaaminen
                                                         
Palvelujen johtaminen 5  
         
                     
               
Henkilöstöhallinto 5  
         
                     
               
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen 3  
         
                     
               
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12  
         
                     
               
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                                                         
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5  
         
                     
               
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3  
         
                     
               
Vaikuttavuuden arvioiminen 3    
         
                       
         
Ennakoiva kehittäminen 3    
         
                       
         
Opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4  
       
                 
                   
Opinnäytetyöseminaari 1 4  
         
                     
               
Opinnäytetyöseminaari 2 4    
         
                       
         
Opinnäytetyön raportointi 3    
         
                       
         
Empowerment in Social Work
()
                                                         
Introduction to Social Work Studies in Finland 3                                                          
Introduction to Welfare Society 3                                                          
Empowering Social Work 4                                                          
Facilitating Activity-Based Groups 4                                                          
Use of Pictures in Group Activities 4                                                          
Communication and Media in Social Work 4                                                          
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10                                                          
451044801332604448006.56.50161622.722.714.7222216161600000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                         
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus
                                                         
Lapsen kehitys ja oppiminen 3
     
           
                             
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4
       
               
                         
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 3  
       
                 
                   
Lapsen ja perheen varhainen tuki 3    
         
                       
         
Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2    
         
                       
         
Monialaiset työelämäprojektit
()
                                                         
7350343050011122111001.671.671.6700000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman ytimenä on sosiaalisen asiantuntijuus ihmisten arkipäivän elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Se merkitsee kykyä ymmärtää ihmisen elämäntilanne voimavaroineen ja tarpeineen, sekä nähdä se osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta. Tutkinto-ohjelma antaa taidot edistää ihmisten hyvinvointia, sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta psykososiaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, valtaistavia menetelmiä ja johtamisen menetelmiä käyttäen.

Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen ja korkeatasoisen sosiaalialan ammattitaidon muodostumisen sekä mahdollistaa työllistymisen eri asiakasryhmien pariin. Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta opinnot sisältävät valinnaisuutta sosionomin työmenetelmiin ja toimintaympäristöihin liittyen. Opintokokonaisuus: Empowerment in Social Work on mahdollista opiskella englannin kielellä.