OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJA (AMK) > SAIRAANHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Sairaanhoitaja (AMK), Monimuotototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3    
           
                         
     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
134308522030441.71.71.7110.70.70.700111000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
     
           
                               
Englanti 3
     
           
                               
Ruotsi 3  
         
                   
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
530050030002.52.50000011100000000
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                         
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                                                         
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa 2
     
           
                               
Johtaminen, työntekijyysosaaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3    
           
                           
     
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2
       
             
                         
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                                                         
Näyttöön perustuva hoitotyö 2  
         
                   
               
Hoitotieteelliset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3    
         
                       
           
Tiedonhankinta 1-2 2
 
 
     
   
               
           
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                         
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö 3    
           
                         
     
Opetus- ja ohjausosaaminen sekä omahoidon tukeminen 2
       
             
                         
Terveyden edistämisen ja projektitoiminnan ohjattu harjoittelu 3    
           
                         
     
Sairaanhoitajan turvallinen lääke- ja nestehoito-osaaminen
                                                         
Lääkehoito ja lääkelaskenta 4
     
         
                         
Lääke- ja nestehoito 2  
       
                 
                     
Farmakologia 3
       
               
                         
Sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön perusteiden osaaminen
                                                         
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
     
           
                               
Eettisyys hoitotyössä 2
     
           
                               
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                               
Ravitsemustiede 2
     
           
                               
Mikrobiologia, tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen 3
       
             
                         
Kliiniset tutkimukset sekä säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset 3
       
             
                         
Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet 4
   
       
           
Kliinisen hoitotyön perustaidot, kuntouttava hoitotyö ja ensiapu 6
     
         
                         
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu harjoittelu 7
       
             
                         
Sairaanhoitajan näyttöön perustuva kliininen osaaminen 1.
                                                         
Sisätautipotilaan hoitotyö 3  
       
                 
                     
Ikääntyneen hoitotyö 3  
       
                 
                     
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö 2  
       
                 
                     
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö 2  
       
                 
                     
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyön ohjattu harjoittelu 7  
       
                 
                     
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyön ohjattu harjoittelu 7  
       
                 
                     
Sairaanhoitajan näyttöön perustuva kliininen osaaminen 2.
                                                         
Kirurginen hoitotyö 3  
         
                   
               
Perioperatiivinen hoitotyö 2  
         
                   
               
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 3  
         
                   
               
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 3  
         
                   
               
Harjoittelu: Operatiivisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 7  
         
                   
               
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu harjoittelu 7  
         
                   
               
Sairaanhoitajan näyttöön perustuva kliininen osaaminen 3.
                                                         
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö 3    
         
                       
           
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3    
         
                       
           
Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyö 4    
         
                       
           
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu harjoittelu 7    
         
                       
           
Harjoittelu: Mielenterveyshoitotyön ohjattu harjoittelu 7    
         
                       
           
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan kliinisen hoitotyön osaamisen syventäminen
(Valitaan yksi)
                                                         
Sairaanhoitajan sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen 4      
           
                             
 
Sairaanhoitajan perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen 4                                                          
Sairaanhoitajan ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen 4                                                          
Sairaanhoitajan mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen syventäminen 4                                                          
Sairaanhoitajan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen 4                                                          
Sairaanhoitajan akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen 4                                                          
Sairaanhoitajan kliinistä osaamista syventävät harjoittelut
                                                         
Valinnainen ohjattu hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 7    
           
                         
     
Sairaanhoitajan kliinisen asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen - ohjattu harjoittelu 14      
           
                             
 
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen + valtakunnallinen osaamiskoe 2
   
     
     
Sairaanhoitajan näyttöön perustuva syventävä osaaminen ja työelämälähtöinen opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön suunnitelma 5    
         
                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                         
     
Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja kypsyyskoe 5      
           
                             
 
44.455.855.8231826.427.428.431.923.923997.89.39.313.713.79.59.59.5161678.58.511.511.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                         
Perspectives on Health promotion in Finland and Japan 2                                                          
Englantia AMK-opintoihin 2                                                          
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2                                                          
Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen 3                                                          
Diabetes, syvennä 1 tyypin ja 2 tyypin diabeetikon ohjausosaamistasi 3                                                          
Minustako perioperatiivinen sairaanhoitaja? 2                                                          
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2                                                          
Ready for Take Off 2                                                          
Farmakologiaa hoitotyön arkeen 2                                                          
SeAMKPro monialaiset työelämäprojektit
()
                                                         
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa koulutuksen rakenne perustuu sekä yleisiin että sairaanhoitajan ammattikohtaisiin kompetensseihin. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa yleissairaanhoitajan valmiudet (tiedot, taidot ja asenteen) toimia hoitotyön asiantuntijana erilaissa hoitotyön toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen tiimin kanssa. Koulutuksen tavoitteena on myös, että sairaanhoitaja osaa vastuullisesti kehittää omaa toimintaa ja alaa näyttöön perustuvaan tietoon perustuen.

Sairaanhoitajaopiskelija syventää ja laajentaa hoitotyön osaamistaan syventävien ammattiopintojen alueella opintojen viimeisellä lukukaudella. Sairaanhoitajakoulutus (210 op) oikeuttaa toimimaan laillistettuna sairaanhoitajana mm. julkisella sektorilla(perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa), yksityisellä tai järjestösektorilla. Sairaanhoitaja voi toimia hoitotyön asiantuntijana esimerkiksi kotihoidossa, pienkodeissa, asumisyksiköissä, palvelukeskuksissa, terveyskeskusten vastaanotoilla ja päivystyksessä, poliklinikoilla, toimenpideyksiköissä ja vuodeosastoilla. Sairaanhoitaja voi toimia myös alan yrittäjänä, projektityöntekijänä, järjestötyöntekijänä sekä kansainvälisissä tehtävissä.¨

Kaikki sairaanhoitajakoulutukseen kuuluvat opinnot hyväksytysti suorittanut saa oikeuden harjoittaa sairaanhoitajan ammattia laillisesti hakemalla rekisteröitymisen Valviran ylläpitämään ammatinharjoittamisrekisteriin. Sairaanhoitajat (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään sosio-konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät edistävät opiskelijan näyttöön perustuvan hoitotyön oppimista. Oppimismenetelminä käytetään monipuolisesti eri oppimismenetelmiä: teoriaopintoja, digitaalisia oppimisympäristöjä, taitopajoja, simulaatioharjoituksia ja muita harjoituksia. Verkko-opiskelu tukee hoitotyön osaamisen kehittymistä. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja voi olla myös englannin kielellä. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro-oppimisympäristössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Ohjattu harjoittelu (90 op) tapahtuu hoitotyön erilaissa toimintaympäristöissä tai projekteissa. Ohjatussa harjoittelussa sairaanhoitajaopiskelija liittää yhteen hoitotyön teoriatietoja ja käytännön tilanteiden tuottamia tietoja. Ohjattu harjoittelu toteutuu erilaisten harjoitteluympäristöjen hoitotyön luonteen mukaisissa työvuoroissa (esimerkiksi kolmivuorotyössä).
Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman (210 op) opinnot sisältävät
- SeAMKin yhteisiä perusopintoja 20 op
- Sosiaali- ja terveysalan yhteisiä opintoja 8 op
- Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmakohtaisia opintoja 178 op, josta opinnäytetyö 15 op.
- Vapaasti valittavia opintoja 4 op
Opinnäytetyö (15 op) toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa soveltamalla näyttöön perustuvaa hoitotieteellistä tietoa. Opinnäytetyö tehdään tavallisesti parityönä.

Sairaanhoitajatutkintoon (210 op) kuuluu valtakunnallinen osaamiskoe sekä opintojaksokohtaisia kliinisen ydinosaamisen kokeita (kliinisen hoitotyön, sisätautien hoitotyön, kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön, lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön, mielenterveys- ja päihdehoitotyön, ikääntyneen hoitotyön, hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä ja erityistä tukea tarvitsevan hoitotyön osaaminen).

SeAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelija voi osallistua kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin eri vaihto-ohjelmien kautta. Hän voi suorittaa opintoja myös kansainvälisissä intensiiviopinnoissa.
Sairaanhoitajaopiskelija voi aktiivisesti toimia yhteistyössä ulkomailta tulevien kv-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien keskuudessa esimerkiksi keräämällä vapaasti valittavia opintoja toiminnasta heidän parissaan. Opiskelija hyödyntää vieraskielistä oppimateriaalia ja virtuaalioppimisympäristöjä osana kansainvälistä toimintaa.

Opiskelija tekee monipuolista yhteistyötä erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatioiden kanssa esimerkiksi harjoittelujaksojen, projektiopintojen ja opinnäytetyön yhteydessä.
Opiskelija voi tehdä yhteistyötä muiden alojen opiskelijoiden ja kv-opiskelijoiden kanssa erilaisissa projekteissa, kv-vaihdossa, SeAMKPro-opinnoissa ja opinnäytetyön yhteydessä.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin:
Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen. Sairaanhoitajan koulutus perustuu näyttöön perustuvan hoitotyön oppimiseen, joka on koulutuksen yksi punaisista langoista. Tiedon etsiminen ja käyttäminen ovat olennainen osa tätä oppimista kaikissa opinnoissa.

Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana. Sairaanhoitajan ammatti on kansainvälinen ammatti, siksi koulutuksen sisällöissä tulee esille monikulttuurisuus, eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaaminen hoitotyössä, vieraskielinen opetus ja oppimateriaali, kv-vaihdot, kv-tutorina toimiminen sekä kotikansainvälistyminen.

Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa. Yrittäjämäisesti toimiminen on tärkeä osa sairaanhoitajan ammatissa. Opintojen sisällöissä on sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä talous-ajattelua tukemassa sairaanhoitajan yrittäjyyttä. Palvelurakenteiden uudistamisessa yksityinen sektori ja 3. sektori ovat tulevaisuudessa suuria palvelujen tuottajia ja se otetaan huomioon opintojen sisällöissä.

Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Koulutuksen sisällöissä kestävän kehitys tulee esiin eri näkökulmista eri vaiheissa koulutusta.

Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Uraohjauksen malli on selkeästi koulutuksen eri vaiheiden Sairaanhoitajan/terveyden ammatti ja urakehitys opintojaksoissa.