OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJA (AMK) > SAIRAANHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Sairaanhoitaja (AMK), Monimuotototeutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
       
               
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                         
 
SeAMK innovaatioviikko 2
     
           
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                   
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                         
1521.51.51052001.51.54.74.70.72.52.50.70.70.7000000.80.80.80.80
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
               
                         
Lääkehoidon perusteet 2
       
               
                         
Englanti 3  
       
                 
                   
Ruotsi 3    
         
                       
         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
43300430300000221110011100000
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                         
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
                                                         
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
     
           
                               
Eettisyys hoitotyössä 2
     
           
                               
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                                                         
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
       
               
                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                     
               
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2 6    
         
                     
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10    
           
                           
     
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                         
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 4
     
           
                               
Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
     
           
                               
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2
       
               
                         
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                                                         
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3
     
           
                               
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3    
           
                           
     
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2  
         
                     
               
Turvallinen lääke- ja nestehoito
                                                         
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
     
             
                         
Lääke- ja nestehoito 2  
       
                 
                   
Farmakologia 3  
       
                 
                     
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
                                                         
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi 4
     
           
                               
Kliinisen hoitotyön perusteet 2 4
       
               
                         
Ensiapu 2
       
               
                         
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset 3  
       
                 
                     
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö 5  
       
                 
                   
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö 4  
       
                 
                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
         
                     
               
Gerontologinen hoitotyö 3  
         
                     
               
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 5    
         
                       
         
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 2    
           
                           
     
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 2    
           
                           
     
Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet 6
 
     
 
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
                                                         
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2      
           
                             
 
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 4      
           
                             
 
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                                                         
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1 1
     
 
           
     
               
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2 1    
       
 
                   
   
 
Terveyden edistämisen harjoittelu 3
     
           
                               
Projektitoiminnan harjoittelu 2  
         
                     
               
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu 8
       
               
                         
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 14  
       
               
               
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8  
       
                   
         
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu 8  
       
                   
         
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8    
         
                     
     
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8    
         
                     
     
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu 14      
           
                             
 
43.555.554.516.72122.52530.526.52816.71010111.311.39.39.36.315.315.3998.514148.38.30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
Englantia AMK-opintoihin 2  
       
                 
                   
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5                                                          
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2                                                          
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin 2                                                          
Työikäisen terveys ja hyvinvointi 2                                                          
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2                                                          
SeAMKPro
()
                                                         
02000020000000000.670.670.670000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa koulutuksen rakenne perustuu sekä yleisiin että sairaanhoitajan ammattikohtaisiin kompetensseihin.