OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJA (AMK) > SAIRAANHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Sairaanhoitaja (AMK), Monimuotototeutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                             
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
               
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                       
         
SeAMK innovaatioviikko 2
     
           
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                   
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                   
12530102503003.33.33.3111.71.71.70011100000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
               
                         
Lääkehoidon perusteet 2
     
           
                               
Englanti 3
       
               
                         
Ruotsi 3  
         
                     
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
730025030001102.52.50001.51.500000000
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                         
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
                                                         
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
     
           
                               
Eettisyys hoitotyössä 2
     
           
                               
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                                                         
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
       
               
                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                     
               
Opinnäytetyön suunnitelma 5                                                          
Tiedonhankinta 2 1                                                          
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10    
           
                           
     
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                         
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 5
     
           
                             
Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
     
           
                               
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2  
       
                 
                     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                                                         
Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 4
       
               
                         
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3    
         
                       
           
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2    
           
                           
     
Turvallinen lääke- ja nestehoito
                                                         
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
       
               
                         
Lääke- ja nestehoito 2  
       
                 
                     
Farmakologia 3  
       
                 
                     
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
                                                         
Kliinisen hoitotyön perusteet 1 4
     
           
                               
Kliinisen hoitotyön perusteet 2 6
       
               
                         
Sisätautien hoitotyö 6  
       
                 
                   
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia 7  
       
                 
                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4    
         
                       
           
Gerontologinen hoitotyö 3  
         
                     
               
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 3    
           
                           
     
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 4    
         
                       
         
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 3    
           
                           
     
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
                                                         
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2      
           
                             
 
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 6      
           
                             
 
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                                                         
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1 2
     
         
                         
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2 2  
       
               
               
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3 2    
         
                     
     
Terveyden edistämisen harjoittelu 3
     
           
                               
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu 8
       
               
                         
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 8  
       
                 
                   
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 8  
         
                     
               
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 7    
         
                       
           
Lasten hoitotyön harjoittelu 6    
           
                           
     
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu 6    
           
                           
     
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 7    
         
                       
           
Projektitoiminnan harjoittelu 3  
         
                     
               
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu 13      
           
                             
 
44475714.719252918263114.78.58.5212.512.510.810.87.39912.212.21.715.515.57.37.30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
Englantia AMK-opintoihin 2
     
           
                             
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5                                                          
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2                                                          
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin 2                                                          
Työikäisen terveys ja sen tukeminen 2                                                          
Akuuttihoitotyön perusteet 2                                                          
Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen 3                                                          
Monialaiset työelämäprojektit
()
                                                         
200020000000.670.670.67000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa koulutuksen rakenne perustuu sekä yleisiin että sairaanhoitajan ammattikohtaisiin kompetensseihin.