OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJA (AMK) > SAIRAANHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Sairaanhoitaja (AMK), Monimuotototeutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
             
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                   
               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
128008453000441.31.31.32.52.511100000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2
     
           
                               
Englanti 3
       
             
                         
Ruotsi 3    
         
                       
           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
70302500300111.71.71.7000001.51.5000000
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                         
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
                                                         
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
     
           
                               
Eettisyys hoitotyössä 2
     
           
                               
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                                                         
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
       
             
                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                   
               
Opinnäytetyön suunnitelma 6                                                          
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10    
           
                         
     
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                         
Terveyttä edistävä hoitotyö 5                                                          
Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
     
           
                               
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2  
       
                 
                     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                                                         
Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 4                                                          
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3    
           
                         
     
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2    
           
                         
     
Turvallinen lääke- ja nestehoito
                                                         
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
       
             
                         
Lääke- ja nestehoito 2  
       
                 
                     
Farmakologia 3  
       
                 
                     
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
                                                         
Kliinisen hoitotyön perusteet 1 4
     
           
                               
Kliinisen hoitotyön perusteet 2 6
       
             
                         
Sisätautien hoitotyö 6  
       
                 
                     
Operatiivinen hoitotyö ja terveysteknologia 7  
         
                   
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4    
         
                       
           
Gerontologinen hoitotyö 3  
       
                 
                     
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 4    
         
                       
           
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 3    
           
                         
     
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa 3    
           
                         
     
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
                                                         
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2    
         
                       
 
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 6                                                          
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                                                         
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1 2
       
             
                         
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2 2  
         
                   
               
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3 2    
           
                         
     
Terveyden edistämisen harjoittelu 3
     
           
                               
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu 8
       
             
                         
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 8  
         
                   
               
Operatiivisen hoitotyön harjoittelu 8  
         
                   
               
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 7    
         
                       
           
Lasten hoitotyön harjoittelu 6    
         
                       
           
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu 6    
           
                         
     
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 7  
       
                 
                     
Projektitoiminnan harjoittelu 3  
       
                 
                     
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu 13      
           
                             
 
35545114132226282130146.56.57.37.37.313139.39.39.310.510.5101010770
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5                                                          
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2                                                          
Yö Sairaalassa 2                                                          
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto- ohjelman tehtävänä on kouluttaa hoitotyön asiantuntijoita, joiden työn lähtökohtana ovat monitieteinen näyttöön perustuva tieto, laaja-alainen hoitotyön osaaminen sekä korkeatasoinen eettinen arvoperusta. Koulutuksesta valmistuneilla sairaanhoitajilla (AMK) on valmiudet tutkia, arvioida ja kehittää hoitotyön osaamistaan, ammattityötään, työyhteisöään sekä ammattialaansa. Sairaanhoitajat toimivat hoitotyön suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtävissä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Sairaanhoitajat (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Sairaanhoitajat (AMK) ovat itsenäisiä hoitotyön asiantuntijoita perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja 3. sektorin alueilla. Sairaanhoitajat tukevat, hoitavat ja ohjaavat eri- ikäisiä terveitä ja sairaita ihmisiä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Sairaanhoitajat toteuttavat ja kehittävät näyttöön perustuvaa terveyttä edistävää, ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa hoitotyötä sekä potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Sairaanhoitajan ydinosaamisen muodostavat yksilön, perheen, yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, asiakaslähtöisen hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kliininen hoitotyön asiantuntijuus. Ydinosaamiseen kuuluvat myös asiakkaiden ja potilaiden ohjaus ja opetus sekä työskentely moniammatillisessa työryhmässä. Ydinosaamiseen sisältyy hoitotieteen tutkimusten ja tutkitun tiedon käyttö ja hallinta näyttöön perustuvassa hoitotyössä sekä hoitotyön johtaminen ja laadunhallinta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät edistävät opiskelijan näyttöön perustuvan hoitotyön oppimista. Oppimismenetelminä käytetään simulaatioharjoituksia ja muita luokkatilanteissa tapahtuvia harjoituksia. Verkko-opiskelu tukee hoitotyön osaamisen kehittymistä.