OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMI (AMK) > GERONOMI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3
       
             
                         
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
164008822000442.72.72.7110.70.70.700000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2
       
             
                         
Englanti 3
       
             
                         
Ruotsi 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
73000730000002.32.32.31.51.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
                                                         
Orientoituminen geronomin ammattiin 2
       
             
                         
Osaajana geronomin ammatissa 2    
           
                         
     
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta 3
     
           
                               
502032000201.51.50.70.70.700000000.70.70.7000
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Gerontologisen työn tietoperusta
                                                         
Gerontologian perusteet 6
     
           
                               
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3
       
             
                         
Vanhustyön etiikka 4  
         
                   
               
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu 3
       
             
                         
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5
     
           
                               
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
                                                         
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3
     
           
                               
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö 3
       
             
                         
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
       
             
                         
Palvelutarpeen arviointi 2  
       
                 
                     
Palveluohjaus 4  
       
                 
                     
Omaishoito 3  
         
                   
               
Kotona asumisen mahdollistaminen 3  
       
                 
                     
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö 8  
       
                 
                     
Ehkäisevä ja valtaistava työ
                                                         
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 6  
       
                 
                     
Psykososiaaliset menetelmät 4  
       
                 
                     
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 3    
         
                       
           
Sosiokulttuuriset menetelmät 4    
         
                       
           
Ikäteknologia 3      
           
                             
 
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 6    
         
                       
           
Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus
                                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
           
                               
Lääkehoito ja farmakologia 3  
         
                   
               
Geriatria ja muistisairaudet 2  
         
                   
               
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus 5  
         
                   
               
Muistityön osaaminen 5    
         
                       
           
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat 3      
           
                             
 
Vanhustyö erityisryhmien parissa 3      
           
                             
 
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö 8  
         
                   
               
Harjoittelu: Muistityö 7    
         
                       
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                                         
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta 5    
         
                       
           
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät 3    
           
                         
     
Opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 5  
       
                 
           
Opinnäytetyön aineiston keruu 5
 
   
     
     
             
     
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                             
 
Vanhustyön johtaminen
                                                         
Johtamisen perusteet 9    
           
                         
     
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen 4    
           
                         
     
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 12    
           
                         
     
31.554.563141714.52727.532.530.5148.58.54.84.84.813.513.59.29.29.216.316.310.210.210.2770
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Monialaiset työelämäprojektit
()
                                                         
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet 3
       
             
                         
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen 4                                                          
30000300000001110000000000000
Empowerment and Wellbeing of Older Adults
()
                                                         
Finnish Society and Social Policy 3
       
             
                         
How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing 5                                                          
Ethics in Eldery Care 4
       
             
                         
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders 5
       
             
                         
Use of Pictures in Group Activities 4
       
             
                         
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People 6
       
             
                         
2200002200000007.337.337.330000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa tavoitteena on, että opiskelijalle syntyy valmiudet ja sitoutuminen toimia vanhusten hyvän elämän edistämiseksi yksilötasolla, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa. Yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä geronomin toiminta on ehkäisevää, tukevaa, hoitavaa, kuntouttavaa ja vanhuksen osallisuutta edistävää työtä vanhustyön toimintaympäristöissä. Koulutuksessa painottuvat vanhuksen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä tuen tarpeiden arviointi ja suunnitelmallinen edistäminen monipuolisilla gerontologisen hoito- ja sosiaalityön menetelmillä sekä psykososiaalisilla- ja sosiokulttuurisilla menetelmillä. Geronomi (AMK) –koulutuksessa ovat keskeisesti esillä myös yksilöllisten vanhuspalvelujen organisoimisessa tarvittavat taidot, kuten palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, palveluketjujen ja moniammatillisten vanhuspalvelujen organisoiminen ja omaisten tukeminen.

Vanhuspalveluorganisaatioiden tasolla työssä korostuvat palvelutoiminnan ohjaus, lähiesimiestyö sekä henkilöstön ja palvelujen kehittäminen. Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen vanhustyön asiantuntijuuden ja ammattitaidon muodostumiseen, Monitieteinen gerontologinen osaaminen antaa mahdollisuuden työllistyä monipuolisesti erilaisiin vanhustyön toimintaympäristöihin, kuten kotihoito, palveluasuminen, palveluohjaus, johtamis- ja kehittämistehtävät niin julkisella kuin yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opinnoissa on mahdollista opiskella joitakin opintojaksoja englannin kielellä.

Opintojen kokonaisuudessa on huomioitu ammatilliset kompetenssit, jotka on laadittu yhteistyössä kaikkien Suomessa geronomikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Kompetenssit: monitieteinen gerontologia, ohjaaminen, palvelujärjestelmät, monialainen arviointi, gerontologinen hoito, hoiva ja kuntoutus, johtaminen, kehittäminen, laatu

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään sosio-konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Opiskelijan oppimista edistävät erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät. Oppimismenetelmiä käytetään monipuolisesti: teoriaopintoja luentoina, digitaalisia oppimisympäristöjä, pienryhmäharjoituksia, simulaatioharjoituksia ja erilaisten menetelmien harjoittelua. Osa opinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina, etäopintoina sekä kontaktiopetuksena. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro-oppimisympäristössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin:

Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen sekä on osa työeläämäosaamista. Tiedon etsiminen ja käyttäminen ovat olennainen osa oppimista kaikissa tutkinto-ohjelman opinnoissa.

Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana. Tulevaisuudessa geronomi työskenteleeyhä useammin monikulttuurisissa ja kansainvälistyvissä työympäristöissä sekä kohtaa asiakkaita monista eri kulttuureista. Tästä johtuen koulutuksen sisällöissä tulee esille monikulttuurisuus, eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaaminen, vieraskielinen opetus ja oppimateriaali, kv-vaihdot, kv-tutorina toimiminen sekä kotikansainvälistyminen.

Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa. Yrittäjämäisesti toimiminen on tärkeä osa sosiaalialan työtehtävissä. Opintojen sisällöissä on sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä talousajattelua sekä johtamisen opintoja. Palvelurakenteiden uudistamisessa yksityinen sektori ja 3. sektori ovat tulevaisuudessa suuria palvelujen tuottajia ja se otetaan huomioon opintojen sisällöissä.

Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Koulutuksen sisällöissä kestävä kehitys tulee esiin eri näkökulmista eri vaiheissa koulutusta.

Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Opintoihin kuuluu oman ammatillisen kasvun reflektointia ja moniammatillisen työn merkitysten tunnistamista. Oman ammatillisen kokonaiskuvan kehittymiseen kuuluvia aihealueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekä elinikäinen oppiminen.
Uraohjaus, moniammatillinen ja monialainen yhteistyö ovat selkeästi esillä koulutuksen eri vaiheissa ja niiden käsittelyssä hyödynnetään alumneja ja työelämän ammatinharjoittajia monipuolisesti.