OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMI (AMK) > GERONOMI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3
       
             
                         
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
164008822000442.72.72.7110.70.70.700000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2
       
             
                         
Englanti 3
       
             
                         
Ruotsi 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
73000730000002.32.32.31.51.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
                                                         
Orientoituminen geronomin ammattiin 2
       
             
                         
Osaajana geronomin ammatissa 2      
           
                             
 
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta 3
     
           
                               
500232000021.51.50.70.70.70000000000110
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Gerontologisen työn tietoperusta
                                                         
Gerontologian perusteet 6
     
           
                               
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3
       
             
                         
Vanhustyön etiikka 4  
         
                   
               
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu 3
       
             
                         
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5
     
           
                               
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
                                                         
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3
     
           
                               
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö 3
       
             
                         
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
       
             
                         
Palvelutarpeen arviointi 2  
       
                 
                     
Palveluohjaus 4  
       
                 
                     
Omaishoito 3  
         
                   
               
Kotona asumisen mahdollistaminen 3  
       
                 
                     
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö 8  
       
                 
                     
Ehkäisevä ja valtaistava työ
                                                         
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 6  
       
                 
                     
Psykososiaaliset menetelmät 4  
       
                 
                     
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 3    
         
                       
           
Sosiokulttuuriset menetelmät 4    
         
                       
           
Ikäteknologia 3      
           
                             
 
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 6    
         
                       
           
Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus
                                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
           
                               
Lääkehoito ja farmakologia 3  
         
                   
               
Geriatria ja muistisairaudet 2  
         
                   
               
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus 5  
         
                   
               
Muistisairaan kuntouttava hoito 5    
         
                       
           
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat 3      
           
                             
 
Vanhustyö erityisryhmien parissa 3      
           
                             
 
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö 8  
         
                   
               
Harjoittelu: Muistityö 7    
         
                       
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                                         
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta 5    
         
                       
           
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät 3    
           
                         
     
Opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 5  
       
                 
           
Opinnäytetyön aineiston keruu 5
 
   
     
     
             
     
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                             
 
Vanhustyön johtaminen
                                                         
Johtamisen perusteet 9    
           
                         
     
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen 4    
           
                         
     
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 12    
           
                         
     
31.554.563141714.52727.532.530.5148.58.54.84.84.813.513.59.29.29.216.316.310.210.210.2770
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Monialaiset työelämäprojektit
()
                                                         
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet 3
       
             
                         
Harjoitelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen 4
       
             
                         
70000700000002.32.32.30000000000000
Empowerment and Wellbeing of Older Adults
()
                                                         
Finnish Society and Social Policy 3                                                          
How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing 5                                                          
Ethics in Elderly Care 4                                                          
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders 5
       
             
                         
Use of Pictures in Group Activities 4
       
             
                         
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People 6                                                          
90000900000003330000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa tavoitteena on, että opiskelijalle syntyy valmiudet ja sitoutuminen toimia vanhusten hyvän elämän edistämiseksi yksilötasolla, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa. Yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä geronomin toiminta on ehkäisevää, tukevaa, hoitavaa, kuntouttavaa ja vanhuksen osallisuutta edistävää työtä vanhustyön toimintaympäristöissä. Koulutuksessa painottuvat vanhuksen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä tuen tarpeiden arviointi ja suunnitelmallinen edistäminen monipuolisilla gerontologisen hoito- ja sosiaalityön menetelmillä. Geronomi (AMK) –koulutuksessa ovat keskeisesti esillä myös yksilöllisten vanhuspalvelujen organisoimisessa tarvittavat taidot, kuten palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, palveluketjujen ja moniammatillisten vanhuspalvelujen organisoiminen ja omaisten tukeminen. Vanhuspalveluorganisaatioiden tasolla työssä korostuvat palvelutoiminnan ohjaus, lähiesimiestyö sekä henkilöstön ja palvelujen kehittäminen. Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö.