OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMI (AMK) > GERONOMI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
             
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                 
                     
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2      
           
                             
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
135028532002441.71.71.71.51.50.70.70.700000110
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2  
       
                 
                     
Englanti 3
       
             
                         
Ruotsi 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
55000550000001.71.71.72.52.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
                                                         
Tiedonhankinta vanhustyön alalla 2
       
             
                         
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi 2
     
           
                               
Orientoituminen geronomin ammattiin 2
       
             
                         
Osaajana geronomin ammatissa 2      
           
                             
 
Finnish Society and Social Policy 3
     
           
                               
900254000022.52.51.31.31.30000000000110
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Gerontologisen työn tietoperusta
                                                         
Gerontologian perusteet 6
     
           
                               
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3
     
           
                               
Vanhustyön etiikka 4  
         
                   
               
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5
     
           
                               
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
                                                         
Lainsäädäntö ja strateginen ohjaus 3
       
             
                         
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
       
             
                         
Omaishoito ja kuntoutus 5  
       
                 
                     
Palvelutarpeen arviointi 2  
       
                 
                     
Palveluohjaus 4  
       
                 
                     
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö 9  
       
                 
                     
Ehkäisevä ja valtaistava työ
                                                         
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 3  
         
                   
               
Psykososiaaliset menetelmät 3
       
             
                         
Sosiokulttuuriset menetelmät 3    
         
                       
           
Ikäteknologia 3      
           
                             
 
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 6    
         
                       
           
Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus
                                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
           
                               
Lääkehoito ja farmakologia 4  
         
                   
               
Geriatria ja muistisairaudet 2  
         
                   
               
Muistisairaan kuntouttava hoito 5    
         
                       
           
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat 3  
       
                 
                     
Koti- ja perhehoito 3  
         
                   
               
Vanhuksen perushoiva 3
       
             
                         
Gerontologinen hoitotyö 6  
         
                   
               
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö 8  
         
                   
               
Harjoittelu: Vanhuksen kokonaisvaltainen hoiva 6
       
             
                         
Harjoittelu: Muistityö 7    
         
                       
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                                         
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät 4    
           
                         
     
Toimintatutkimus 3    
         
                       
           
Opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 5    
         
                       
           
Opinnäytetyön aineiston keruu 5    
           
                         
     
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                             
 
Vanhustyön johtaminen
                                                         
Johtamisen perusteet 9    
           
                         
     
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen 4    
           
                         
     
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 12    
           
                         
     
355363817182330293488.58.566611.511.510101014.514.511.311.311.3440
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Ensiapu 2      
           
                             
 
Toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva työote hoivatyössä 2                                                          
FramiPro-opinnot
                                                         
Syventävä harjoittelu 0                                                          
Kv-vaihto
                                                         
00020000002000000000000000110
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.