OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMI (AMK) > GERONOMI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Johdatus ammattikorkeakouluopiskeluun ja yhteistyötaidot
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                         
Tiedonhankinta ja tietotekniikka 4
     
           
                               
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3
     
           
                               
Äidinkieli ja viestintä
                                                         
Äidinkieli 1 2                                                          
Äidinkieli 2 1                                                          
Englannin kieli 3
       
             
                         
Ruotsin kieli
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Geronomin ammatillinen kehittyminen
                                                         
Geronomin ammatillinen kehittyminen 1 2                                                          
Geronomin ammatillinen kehittyminen 2 2                                                          
Finnish Society and Social Policy 3
     
           
                               
1300010300000551110000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Gerontologisen työn tietoperusta
                                                         
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusta 4
     
           
                               
Vanhenemismuutokset ja toimintakyky 3
     
           
                               
Gerontologian perusteet 4
     
           
                               
Vanhustyön etiikka ja geronomin ammattietiikka
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                         
Harjoittelu: Gerontologisen työn harjoittelu 5
     
           
                               
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
                                                         
Lainsäädäntö ja strateginen ohjaus 3
       
             
                         
Vanhuksen toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
       
             
                         
Palveluohjaus 4  
         
                   
               
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Ennakoiva ja voimavaralähtöinen gerontologinen työ
                                                         
Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 3
     
           
                               
Psykososiaaliset menetelmät 4
       
             
                         
Sosiokulttuuriset menetelmät 3  
       
                 
                     
Ravitsemus 2
     
           
                               
Omaishoito ja kuntoutus 3  
       
                 
                     
Harjoittelu: Ennakoiva ja voimavaralähtöinen gerontologinen työ
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Gerontologinen hoiva, hoito ja kuntoutus
                                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3  
       
                 
                     
Lääkehoito ja farmakologia 4  
         
                   
               
Geriatria ja muistisairaudet 2    
         
                       
           
Muistisairaan kuntouttava hoito ja muistelutyö 3    
         
                       
           
Riippuvuusongelmat ja mielenterveys 2  
         
                   
               
Koti- ja perhehoito 2  
         
                   
               
Gerontologinen hoiva ja hoito
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                         
Saattohoito 2  
         
                   
               
Harjoittelu: Gerontologinen hoiva, hoito ja kuntoutus
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                         
Harjoittelu: Syventävä harjoittelu eri toimintaympäristöissä 10      
           
                             
 
Kehittäminen, innovointi ja tutkiminen
                                                         
Kehittävän ja tutkivan työn perusteet 3
       
             
                         
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät 4  
         
                   
               
Toimintatutkimus, innovointi ja projektityö 3
       
             
                         
Harjoittelu: TKI-harjoittelu 5
       
             
                         
Gerontologinen työn johtaminen
                                                         
Johtamisen perusteet ja vanhuspalvelujen talous 8    
           
                         
     
Vanhuspalvelujen arviointi, kehittäminen ja laadunhallinta 7    
         
                       
           
Harjoittelu: Gerontologisen työn johtaminen 15    
           
                         
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyön suunnitelma 5    
         
                       
           
Opinnäytetyön aineiston keruu 5    
           
                         
     
Opinnäytetyön analyysi ja raportointi 5      
           
                             
 
42274515212191817281510.510.57774.54.56668.58.59.39.39.37.57.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.