OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                   
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
           
                               
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                       
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
     
                 
                                   
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
         
                         
                 
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                       
                     
1262011.30.70620004.24.230.30.30003311000000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                           
Svenska 3  
       
                   
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 5
       
                 
                               
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matematiikka 5
     
             
                                     
Fysiikka 2
       
                 
                               
Ruokaketjun kemia 3
       
                 
                               
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tilastollinen päättely 2    
         
                         
                 
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 5  
       
                   
                         
Ruokaketjun vastuullisuus 5  
       
                   
                         
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5    
         
                         
               
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5    
           
                             
           
151512051015075002.52.50555.35.34.3002.72.71.72.52.5000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Kasvituotanto
                                                                 
Maaperä kasvualustana 5
     
             
                                     
Kasvinviljelyn perusteet 5
       
                 
                               
Peltokasvien viljely 10  
       
                   
                         
Kotieläintuotanto
                                                                 
Käytännön maataloutta 2
     
             
                                     
Tuotannon perusteet ja kotieläinten hyvinvointi 5
     
             
                                     
Rehut ja ruokinta 5
     
               
                         
Tuotannon seuranta ja laadunhallinta 5  
       
                   
                         
Maatalousekonomian perusteet
                                                                 
Maatalouden yritystalouden perusteet 5
       
                 
                               
Maatilayrityksen verotus 5  
         
                       
                     
Maatalouspolitiikka 5    
         
                             
               
Maatalousteknologia ja energia
                                                                 
Maatalousteknologian perusteet 5    
         
                         
               
Maatilan energian käytön ja energiasuunnittelun perusteet 3    
         
                         
               
Puupohjaisen biotalouden perusteet 3  
         
                       
                     
Kasvukausi
                                                                 
Kasvukausi 5  
         
                       
                     
24311301212181313000660666666.56.52.72.77.700000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 35 op)
                                                                 
Tilatason suunnittelun perusteet 10      
           
                               
     
Viljelyn suunnittelu 10    
         
                         
                 
Ruokinnan ja terveydenhuollon suunnittelu 10    
           
                             
           
Uudet innovaatiot kasvi-ja kotieläintuotannossa 5    
         
                             
               
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
               
Kotieläinten jalostus 5    
         
                         
                 
Bioenergia 5      
           
                               
       
Investoinnit ja rahoitus 10      
           
                               
     
Monialaiset työelämäprojektit
()
                                                                 
0035250000251025000000000009.29.26.7559.29.26.7000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Mestarimyyjä -koulutus 3    
           
                             
           
Englantia amk-opintoihin 2  
       
                   
                         
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                   
                         
Kirjoittaminen sujuvaksi 2
     
             
                                     
243020400300110001.31.31.3000001.51.5000000
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu osa 1 16
       
                 
                               
Maatilaharjoittelu osa 2 14  
       
                   
                           
Erikoistumisharjoittelu
                                                                 
Erikoistumisharjoittelu 1 15    
         
                           
           
Erikoistumisharjoittelu 2 5      
           
                               
       
1614155016140510500008877000005552.52.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 3    
           
                             
           
Opinnäytetyön toteutus 9      
           
                               
     
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                               
     
0031200000312000000000000001.51.5444000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Agrologi on alkutuotannon ammattilainen. SeAMKin agrologiopinnoissa luodaan katsaus koko ruokaketjuun, sen alkulähteisiin, jalostukseen ja kuluttajan näkökulmaan.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelaan ammatillisia opintokokonaisuuksia kuten kasvituotantoa, kotieläintuotantoa, teknisiä aineita, maatalousekonomiaa ja yritystaloutta. Ammatillisia opintoja tukevat työkaluopinnot eli viestintä, luonnontieteet ja kieliopinnot.

Toisen opintovuoden jälkeisenä kesänä on kahden viikon pituinen kasvukauden opintojakso, jolloin sovelletaan käytännössä opiskellen talven aikana tulleita teoriatietoja.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena syvennytään oman valinnan mukaan maatalouden yritystalouteen tai tuotantoprosesseihin ( kasvi- tai kotieläintuotanto, maatalousteknologia). Osaamistasi voit laajentaa myös ruoan jatkojalostustukseen opiskelemalla bio- ja elintarviketekniikkaa. Halutessasi voi syventää osaamistasi myös liiketalouden tai tekniikan opinnoilla.

Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla.
Harjoitteluissa, kuten muissakin opinnoissa, otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen.

Opintoihin kuuluu myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön aiheen valinta on maaseutuelinkeinojen opinnoissa ollut hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä.

Opintoihin kuuluu lähiopetusta, etäopiskelua, käytännön harjoitteluja ja opinnäytetyö. Lähiopetuksessa yhdistyvät teoria ja monipuolinen käytännön opiskelu. Opiskelu on joustavaa ja opiskelija voi painottaa opintoja kiinnostuksensa mukaan. Opiskelua rytmittävät eläinten tuotanto- ja lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu- ja korjuukausineen pellolla. Käytännönläheisen ja ongelmaperusteisen, pohtivan opiskelun tekevät mahdolliseksi nykyaikaiset kotieläin-, laboratorio- ja opetustilat. Etäopiskelussa käytämme mm. verkko-oppimisympäristöjä ja työelämäkontakteja.

Opintojen alussa jokainen tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman ( lyhenne HOPS ) opinto-ohjaajan tai tutoropettajan avustamana. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti.AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituotannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseudun kehittäjänä. Kauppa ja teollisuus sekä pankki- ja vakuutussektori työllistävät myös agrologeja. Kehittyvillä tiloilla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoista osaamista ja iso joukko agrologeja hoitaakin omaa yritystä. Agrologeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja he työllistyvät hyvin.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja.

Oppimisen piirteitä:

1. Opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita.
2. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
3. Opittavat asiat liitetään opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.
4. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken pyritään syventämään opittavia asioita ja arvioimaan oppimiskokemuksia.
5. Oppimisessa korostetaan opiskelun prosessiluonnetta, ei pelkästään tavoitteita ja sisältöjä.
6. Opiskelija seuraa ja arvioi omaa ja ryhmän oppimista yhdessä opettajien kanssa. Oppimista kehitetään järjestelmällisesti koottavan palautteen pohjalta. Palautteet käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ne johtavat oppimistilanteiden kehittämiseen.

Opetuksessa käytetään erilaisia aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Monipuolisilla menetelmillä tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi luennot, itsenäinen tiedonhankinta, projektit, etä- ja verkko-opetus, oppimistehtävät, käytännön harjoitustyöt ja erilaiset yhteistoiminnallisen oppimisen muodot.