OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Monimuotototeutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
               
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
       
               
                         
SeAMK innovaatioviikko 2
     
           
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                           
     
Talonrakennusprojektin perusteet 3
       
               
                         
18020108000204.74.70.7440000000011000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                         
Kielet
                                                         
Ruotsi 3    
         
                       
         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Ammattialan englanti 3      
           
                             
 
Matematiikka ja fysiikka
                                                         
Algebra 2
     
           
                               
Geometria 2
     
           
                               
Talous- ja tilastomatematiikka 3    
         
                       
         
Fysiikan perusteet 3
       
               
                         
706243006022201.51.50000022200110
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Rakennuspiirustus
                                                         
Kaavoitus 2
       
               
                         
Rakennussuunnittelu ja CAD 5
       
               
                         
Tietomallinnus 4    
         
                       
           
Talonrakentaminen
                                                         
Rakennusmateriaalit 3
     
           
                               
Betonitekniikka 3  
         
                     
               
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                     
Rakenteiden mekaniikka
                                                         
Statiikan perusteet 3
       
               
                         
Lujuusopin perusteet 4  
       
                 
                     
Rakenteiden statiikka 3  
         
                     
               
Maa- ja pohjarakennus
                                                         
Geotekniikka 3  
       
                 
                   
Pohjarakennus 3  
         
                     
               
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
         
                       
           
Talotekniikka
                                                         
Talotekniikan perusteet 3
       
               
                         
Hanketalous
                                                         
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4    
         
                       
         
Rakennuttaminen 3  
         
                     
               
Rakentamistalous 4
       
               
                         
Tarjouslaskenta 4  
       
                 
                     
Hankintatoimi ja sopimukset 3    
           
                           
     
Talonrakennustekniikka
                                                         
Talonrakennus 5
     
           
                               
Korjausrakentaminen 5      
           
                             
 
Rakennusfysiikka 4  
       
                 
                     
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
         
                     
               
Elementtirakentaminen 3    
         
                       
         
Massiivipuurakentaminen 2    
         
                       
         
Rakennetekniikka
                                                         
Betonirakenteet 6  
       
                   
         
Puurakenteet 3  
       
                 
                     
Teräsrakenteet 3  
         
                     
               
Työmaatoiminnot
                                                         
Työmaatekniikka 4    
           
                           
     
Ajallinen suunnittelu 4      
           
                             
 
Laadunhallinta 3      
           
                             
 
Työturvallisuus 3
     
           
                             
28412891117212021795518.58.51010110108.38.34.33.53.54.54.50
PROJEKTIOPINNOT
                                                         
Rakennussuunnitteluprojekti 5    
           
                           
     
Työmaaprojekti 1 3  
         
                     
               
Työmaaprojekti 2 3  
         
                     
               
Työmaaprojekti 3 4    
         
                       
         
0690000645000000000331.31.31.32.52.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
Matematiikan täydennyskurssi 3
     
           
                               
Geometrian rakennustekniset sovellukset 2
       
               
                         
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
         
                     
               
Täydennyskurssi, englanti 2    
           
                           
     
Monialaiset työelämäprojektit
                                                         
522032020201.51.50110001100011000
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 1 5
     
           
                             
Harjoittelu 2 10  
       
                 
                   
Harjoittelu 3 15    
           
                           
     
5101505010001501.71.71.7003.33.33.3000007.57.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
00015000000150000000000000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Seinäjoella on pitkät rakennusalan koulutuksen perinteet. SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan.

Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia vastaavana työnjohtajana eli vastaavana mestarina.

Rakennusmestari (AMK) voi olla vastaava työnjohtaja, työkohdemestari, rakennusvalvoja tai vaikka työpäällikkö. Työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Rakennusmestarit ovat myös olleet perustamassa monia huomattavia ja hyvin menestyneitä rakennusalan yrityksiä.

Tekniikan alan opetus on Framilla, lähellä Seinäjoen keskustaa. Rakennustekniikan uudet laboratoriotilat otettiin käyttöön syksyllä 2015.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto valmentaa talonrakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Tehtävä edellyttää vahvaa rakennustuotannon ammatillista, teknistä ja taloudellista osaamista. Työpaikkoja tarjoavat rakennusliikkeet, rakennusteollisuus, kiinteistöala ja julkishallinnon organisaatiot. Työllistyminen rakennusalalla on erinomainen, koska varsinkin työnjohtajista on pulaa.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää ryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä ja työharjoittelua.