OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
     
               
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3
       
               
                               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Talonrakennusprojektin perusteet 3
       
                   
                               
1620288200020171.71.74.71100000000110000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3    
           
                           
           
Matematiikka ja fysiikka
                                                                 
Algebra 2
     
             
                                       
Rakennustekniikan geometria 4
     
           
                               
Lineaarialgebra 3
       
               
                                   
Matemaattinen analyysi 3  
       
                   
                           
Talous- ja tilastomatematiikka 3    
         
                         
                 
Mekaniikka 3
     
               
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                                   
18660711333300347.71.71.71.51.51111.51.5111000000
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Rakennussuunnittelu
                                                                 
Kaavoitus 2
     
               
                                     
Rakennussuunnittelu 3
       
               
                               
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 5  
       
                 
                     
Talotekniikan perusteet 3
       
               
                               
Rakenteiden mekaniikka
                                                                 
Statiikka 4
       
               
                                 
Lujuusoppi 4  
       
                   
                           
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4  
         
                     
                     
Maa- ja pohjarakennus
                                                                 
Geotekniikka 3  
       
                   
                             
Pohjarakennus 3  
         
                     
                     
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
         
                         
                 
Hanketalous
                                                                 
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4    
         
                         
                 
Rakennuttaminen 3    
         
                         
                 
Rakentamistalous 5  
       
                   
                           
Kustannussuunnittelu 3      
           
                               
       
Talonrakennustekniikka
                                                                 
Rakennusmateriaalit 2
     
             
                                     
Betonitekniikka 3  
       
                   
                           
Talonrakennus 5
     
             
                                     
Korjausrakentaminen 5    
         
                         
                 
Rakennusfysiikka 1 4  
       
                   
                           
Rakennusfysiikka 2 2  
         
                     
                     
Sisäilmasto 2    
         
                         
                 
Massiivipuurakentaminen 2      
           
                               
       
Rakennetekniikka
                                                                 
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4  
       
                   
                             
Rakennuksen jäykistäminen 3  
         
                       
                       
Puurakenteet 1 5  
         
                     
                     
Betonirakenteet 1 5    
         
                         
                 
Teräsrakenteet 1 5    
           
                           
           
Rakennesuunnitteluprojekti 1 5    
         
                       
           
Työmaatoiminnot
                                                                 
Työturvallisuus 3
       
               
                               
Elementtirakentaminen 3      
             
                                 
 
22453389132619258533.55.555316.59.55.38.35.312.512.52.72.72.72.52.51110
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
()
                                                                 
Tuotantotekniikka 27                                                                  
Tarjouslaskenta 5    
         
                         
                 
Työmaatekniikka 5    
           
                           
           
Hankintatoimi ja sopimukset 5      
           
                               
       
Ajallinen suunnittelu 4      
           
                               
       
Laadunhallinta 3      
             
                                 
 
Työmaaprojekti 5      
             
                                 
 
Rakennesuunnittelu
                                                                 
Elementtimenetelmän perusteet 4    
         
                         
                 
Puurakenteet 2 5    
           
                           
           
Betonirakenteet 2 5      
           
                               
       
Teräsrakenteet 2 5      
           
                               
       
Liittorakenteet 3      
             
                                 
 
Rakennesuunnitteluprojekti 2 5      
             
                                 
 
0019350000910191600000000004.54.53.33.33.39.59.55.35.35.30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Matematiikan täydennyskurssi 3
     
             
                                     
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                   
                           
Täydennyskurssi, englanti 2
     
             
                                     
Johtaminen rakennustyömaalla 3      
           
                               
       
Ekologinen rakentaminen 3      
           
                               
       
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
5206502000602.52.50001100000000330000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 10  
         
                     
                     
Harjoittelu 2 20    
           
                           
           
010200000100200000000003.33.33.3006.76.76.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.

Rakennustekniikan insinööri valmennetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö tai työpäällikkö.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma ovat opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä työharjoittelua.