OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3
     
           
                               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
                 
                                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
162029.56.52000204.84.81.53.51.51100000000110000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kieliopinnot
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Työelämän englanti 3
       
                 
                                 
Ammattialan englanti 3    
         
                           
                 
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                       
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Talous- ja tilastomatematiikka 3  
       
                     
                           
Tietokoneavusteinen matematiikka 2    
         
                         
                   
Fysiikka ja kemia
                                                                 
Mekaniikka 3
       
               
                                   
Sähkö- ja lämpöoppi 3
     
               
                                     
Konetekniikan fysiikka 3  
       
                   
                             
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                       
                       
Kemian perusteet 3  
       
                   
                             
161850791265000436309333023000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 2 2  
       
                   
                             
Materiaalitekniikka 1 4
     
               
                                     
Valmistustekniikka 5
       
               
                                   
Statiikka 3
       
                 
                                 
Dynamiikka 3    
           
                           
               
Lujuusoppi 1 4  
       
                     
                           
Koneenosat 4    
         
                         
               
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
       
                 
                                 
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
               
                                     
Konetekniikan perusteet 3
     
             
                                       
2567013126025004.58.55702400002500000000
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
                                                                 
Tuotantotekniikan moduuli
                                                                 
NC-tekniikka 3  
       
                     
                           
Tuotantojärjestelmät 3    
         
                         
                   
Quality Management 3  
       
                   
                           
Tuotannonohjaus 3    
         
                           
                 
Tuotantotekniikan laboraatiot 3    
           
                             
             
Koneensuunnittelun moduuli
                                                                 
Lujuusoppi 2 3    
           
                             
             
Hydraulitekniikka 3  
         
                     
                         
Paineilmatekniikka 2  
         
                     
                         
Hitsaustekniikka 4    
         
                         
                 
Tuotekehitys 4      
             
                                 
     
Yritystoiminnan moduuli
                                                                 
Teollisuustalous 2  
       
                   
                             
Työelämän viestintä 2    
         
                           
                 
Markkinointi 3      
           
                                 
       
Henkilöstöjohtaminen 3      
           
                               
         
0131810008512664000003.54.550057060334000
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                                 
Teknillisen mekaniikan moduuli
                                                                 
Matriisialgebra 3    
           
                           
               
Elementtimenetelmät 4      
           
                               
         
Värähtelymekaniikka 4      
           
                                 
       
Koneiden simulointi 4      
             
                                 
     
Materiaalisuunnittelun moduuli
                                                                 
Muovien teknologia 3  
       
                   
                             
Materiaalitekniikka 2 4    
         
                         
                   
Materiaalien valinta 4      
           
                                 
       
Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4      
             
                                 
     
Automaatiojärjestelmien moduuli
                                                                 
Automaation perusteet 3    
           
                           
               
Anturitekniikka 3      
           
                               
         
Robotiikka 4      
           
                                 
       
Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5      
             
                                 
     
031032003046191300000300004060071213000
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Projektiopintojakso 27
 
     
 
 
 
       
4.5994.504.54.54.54.54.54.50002.32.302.32.32.32.302.32.32.32.302.32.30000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
CAD -jatkokurssi 3  
         
                         
                     
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                       
Ostoinsinöörin moduuli
(Valitaan opintoja 6 kappaletta)
                                                                 
Ostotoiminta 3  
         
                     
                       
Logistiikka 3  
         
                     
                       
290020090000200000033300000000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 10
     
             
                               
Harjoittelu 2 10  
       
                   
                     
Harjoittelu 3 10    
         
                         
           
10101002.57.52.57.52.57.50002.52.52.52.502.52.52.52.502.52.52.52.5000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                             
     
00015000000105000000000000000555000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Kone- ja tuotantotekniikka

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.