OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS, SÄHKÖAUTOMAATION SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Monimuotototeutus, Sähköautomaation suuntautumisvaihtoehto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                                 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3      
             
                                 
   
SeAMK innovaatioviikko 2
       
                 
                                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
         
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13205582000232.52.52.54.511100000000201.51.500
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                       
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                     
                           
Automaatiotekniikan matematiikka 4  
         
                     
                       
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                             
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                       
131300766700005.51.5330333.53.5000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ammattiopintojen perusteet
                                                                 
Automaation perusteet 3
     
             
                                       
Anturitekniikka 3
     
               
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3
       
               
                                 
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
               
                                 
Elektroniikan perusteet 3
     
             
                                     
Sähkötekniikka 6
     
             
                                     
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3
       
               
                                 
Tietoliikenne ja tietoturva 4
       
               
                                 
Tietokonetekniikka 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 2 4  
       
                     
                           
Ammattiopintojen moduulit
(Valitaan opintoja 92 op)
                                                                 
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Koneautomaatio 1 4  
       
                   
                           
Koneautomaatio 2 4    
         
                         
               
Automaation laboratoriotyöt 1 4  
         
                     
                       
Automaation laboratoriotyöt 2 4    
           
                           
             
Robotiikka 4    
           
                           
             
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                       
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4  
         
                     
                       
Sähkötyöturvallisuus 2  
       
                   
                           
Sähkönjakelujärjestelmät 3    
         
                         
                   
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                           
Yritystoiminta
                                                                 
Tuotannonohjaus 4    
           
                             
             
Työelämän viestintä 2      
           
                               
         
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
     
Prosessiautomaatio
                                                                 
Instrumentointi 3  
         
                     
                       
Mittaustekniikka 3  
       
                   
                           
Säätötekniikka 4  
         
                     
                       
Säätötekniikan laboratoriotyöt 3    
           
                           
             
Kenttälaitteet
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 2    
         
                         
                 
Ohjaustekniikan komponentit 3  
       
                   
                             
Sähkökäytöt 5  
       
                   
                           
Automaation tietotekniikka
                                                                 
Numeerinen mallinnus 3  
         
                     
                       
Olio-ohjelmointi 4    
           
                           
             
Käyttöliittymät 3  
         
                     
                       
3D-CAD 3  
       
                   
                           
Teollinen internet
                                                                 
Tietokannat 3  
       
                   
                           
Verkko-ohjelmointi 3  
         
                     
                       
Teollisen internetin perusteet 3    
         
                         
                 
Projektityö 3    
         
                         
                 
34573452113302713212310.510.56.56.5014.515.513.513.50769.511.50203000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Teollisuustalous 2  
         
                     
                     
Automaatiotekniikan projektityö 1 4      
           
                               
       
Automaatiotekniikan projektityö 2 4      
           
                               
       
Konenäkö 4    
         
                         
                 
Python-ohjelmointi 3    
         
                         
                 
Sovelluskehitys 3    
         
                         
                 
Tietoliikenteen laboraatiot 3    
         
                         
                 
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                     
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
                                                                 
Insinöörimatematiikka 123 7  
         
                     
                       
Insinöörimatematiikka 4 4    
         
                         
                 
Todennäköisyyslaskenta 4    
           
                           
             
2921820091748011000004.24.20.78.58.5220440000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                           
   
0031200000366000000000000003333300
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 15    
         
                         
           
Harjoittelu 2 15      
           
                             
   
00151500003.7511.257.57.5000000000003.753.753.753.753.753.753.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Monimuotototeutus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tämän päivän automaation askelmerkit löi paikalleen jo aikoinaan autotehtailija Henry Ford kolmen ässän säännöllään: Simplify, Standardize, Specialize eli yksinkertaista, standardoi ja erikoistu. Näin lähti autojen tehokas teollinen tuotanto käyntiin. Tänä päivänä kaikki teollinen tuotanto pyrkii toteuttamaan tätä samaa kolmen ässän sääntöä. Automaatioinsinööreillä on kuitenkin vielä yksi ässä hihassa eli Soul: lisäämällä älyä ohjausjärjestelmään saadaan siitä helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeita vastaava.

Automaatiotekniikan koulutusohjelmastamme valmistuvat insinöörit ovat kone- ja sähköautomaation moniosaajia. He toteuttavat älykkäitä koneita, tuotanto-linjoja ja niiden automatisointia nykyaikaisilla menetelmillä. Poikkiteknisen koulutuksemme keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat automaatio-, sähkö- ja konesuunnittelu, ohjausjärjestelmät ja niiden ohjelmointi sekä robotiikka. Teollisen internetin ja digitaalisen valmistuksen opintokokonaisuudet tarjoavat menetelmiä tulevaisuuden automaatiojärjestelmien toteuttamiseen. Mallinnuksen, visualisoinnin ja simuloinnin avulla suunnitelmat heräävät henkiin virtuaaliluolassamme.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Moniosaajan työpaikka ei ole yhden työnantajan varassa. Monipuolinen koulutuksemme automaatio-, sähkö- ja konealalta avaa yhä uusia työtilaisuuksia teknistyvässä maailmassa. Siksi automaatioinsinöörin työtilanne on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyvä. Kansainvälinen kaksoistutkinto avaa sinulle ovia Eurooppaan ja kaikkialle maailmaan. Ammattinimikkeesi voi olla esim. suunnittelija, tekninen asiantuntija, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö, toimitusjohtaja jne. Voit toimia myös opetustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Taitojen syväoppimisen ikiaikaiset perustotuudet ovat: tekemällä oppii ja työ tekijäänsä neuvoo. Siksi koulutuksemme punainen lanka on käytännönläheisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistämme teoreettisen tiedon käytännön työelämän taidoiksi nykyaikaisen teknologian laboratorioissa. Laboratorioissa tehtävien monipuolisten harjoitusten äärellä koet lukuisia ahaa-elämyksiä. Laboratorioidemme laitteet ja ohjelmistot ovat samanlaisia, mitä työelämässä käytetään. Näin rutinoidut ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saat valmiuksia siirtyä työelämään. Lisäksi laitteiden suunnittelu, automatisointi ja käyttöönotto tiimityönä on hauskaa.

Työelämä edellyttää työntekijältä ongelmanratkaisutaidon lisäksi yhteistyökykyä ja jatkuvaan oppimiseen sitoutumista. Siksi opetuksessa käytämme runsaasti työpari tai ryhmätyö käsitettä. Edellisten lisäksi opiskelu sisältää asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, projektitöitä, yritysvierailuja, messumatkoja ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Sähköautomaation suuntautumisvaihtoehto