OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), PK-YRITTÄJYYS > TRADENOMI (AMK), PK-YRITTÄJYYS, MONIMUOTOTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
         
                         
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                   
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3
     
           
                             
SeAMK innovaatioviikko 2
     
           
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                   
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                         
Tutkinto-ohjelman perusopinnot
                                                         
Yrityksen toimintaympäristö 8
     
         
                         
Liikeideasta liiketoiminnaksi 5
     
           
                             
Laskentatoimen perusteet 6
     
           
                             
Markkinoinnin perusteet 3
       
               
                         
Talousmatematiikka 3
       
               
                         
Taulukkolaskenta 3  
       
                 
                   
Toiminnanohjauksen perusteet 3  
       
                 
                   
Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka 3  
       
                 
                   
Etiikka ja yritystoiminta 3
     
           
                             
4413003014130000101010774.34.34.30000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
PK-yrityksen viestintä ja markkinointi
                                                         
Yrityksen viestintä 3  
         
                     
               
Neuvottelutaidot 2    
         
                       
         
Asiakaspalvelu ja myyntityö 5
       
               
                         
Markkinointiviestintä 4    
         
                       
         
Brändin hallinta 3    
           
                           
     
Asiakassuhdejohtaminen 3    
           
                           
     
PK-yrityksen taloushallinto ja juridiikka
                                                         
Talouden suunnittelu ja valvonta 5  
       
                 
                   
Liiketoiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta 3    
         
                       
         
Yrityksen välillinen ja välitön verotus 6    
         
                       
         
Yritystoiminnan rahoitus 3    
           
                           
     
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3  
       
                 
                   
Johtaminen ja HR
                                                         
Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä 4  
         
                     
               
Organisaation ja osaamisen kehittäminen 3    
           
                           
     
Työsuhde 3  
         
                     
               
Itsensä johtaminen 2  
         
                     
               
Liiketoiminnan kehittäminen
                                                         
Innovointi ja konseptisuunnittelu 3  
         
                     
               
Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen 5    
         
                       
         
Kasvuyrittäjyys 3    
           
                           
     
Internationalization of business 3  
       
                 
                   
Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos 3    
         
                       
         
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot
                                                         
Digitalisaatio ja verkkoliiketoiminta
                                                         
Liiketoiminnan digitalisaatio 3  
       
                 
                   
Verkkosivujen tuottaminen 3    
         
                       
         
Verkkoliiketoiminta 6    
           
                           
     
Kieliopinnot
                                                         
Affärssvenska / Business Swedish 3  
         
                     
               
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3    
         
                       
         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
English at Work 1 3
       
               
                         
English at Work 2 3  
       
                 
                   
83550008171829210000445.75.75.7999.79.79.710.510.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Englantia amk-opintoihin 2
     
           
                             
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                 
                   
Sivutoimiyrittäjyys 2
       
               
                         
Taitto-ohjelmien perusteet 2  
       
                 
                   
Perintäoikeus 2  
         
                     
               
460022420000.70.70.7111.31.31.31100000000
OPINNÄYTETYÖPROSESSI
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 3    
           
                           
     
Tutkimuskirjoittaminen 2    
           
                           
     
Opinnäytetyöseminaari 0                                                          
Opinnäytetyö 15    
           
                           
     
Kypsyysnäyte 0                                                          
002000000020000000000000001010000
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 30  
       
               
               
03000001515000000005557.57.500000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma antaa valmiudet yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija perehtyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin kuten liiketoimintasuunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin, tuotantotalouteen, taloushallintoon, yritysjuridiikkaan ja kansainväliseen liiketoimintaan. Liiketoimintaosaamisen soveltamisen käytäntöön liittyy myös viestinnän, tietojenkäsittelyn, projektisuunnittelun ja kielten osaamista, joita opiskelija opinnoissaan myös kehittää. Ohjelmasta valmistunut ymmärtää myös digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamuotoihin ja –prosesseihin. Osan opinnoista voi suorittaa räätälöidyissä projekteissa (ns. oppimisprojektit) esimerkiksi oman työnantajan kanssa. Hankitun osaamisen soveltaminen käytäntöön vahvistaa valmiuksia menestyä työelämässä. Pk-yrittäjyyden tradenomien erikoistumisesta sovitaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen.

Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan, kokemustaan, ja kulttuurin välistä ymmärrystä tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään.

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen: kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälistä vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa mm. omaa tietotaitoa.

Kestävän kehityksen toteutuksessa huomioidaan eettisyys ja kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuu ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalinen merkitys myös työelämätaitona.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelman oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). Opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) rakennetaan reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

Tutkinto-ohjelman opetus ja oppiminen perustuu ns. käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom, flipped learning) malliin: kurssisisältö ja tehtävät ovat verkossa etukäteen opiskeltavissa ja lähipäivät käytetään vuorovaikutteiseen oppimiseen ja tehtävien läpikäymiseen. Opiskelun tueksi perustetaan alueella opintopiirejä, jos riittävä määrä opiskelijoita näihin ilmoittautuu.

Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen.

Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.