OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, MONIMUOTOTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
         
                         
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
       
             
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3
     
           
                               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
1550010550000551.71.71.72.52.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Laskentatoimen perusteet 5
     
           
                               
Markkinoinnin perusteet 4
       
             
                         
Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
     
           
                               
Toiminnanohjauksen perusteet 2
       
             
                         
Oikeustieteen perusteet 4
       
             
                         
Talousmatematiikka 3
       
             
                         
Kansantalouden perusteet 4
       
             
                         
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5
     
           
                               
300001317000006.56.55.75.75.70000000000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 100 op)
                                                         
Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot
                                                         
Yrityksen taloushallinto 4
       
             
                         
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3  
       
                 
                     
Työsuhde ja palkkahallinto 5  
       
                 
                     
Organisaatiokäyttäytyminen 4  
       
                 
                     
Internationalization of business 3  
       
                 
                     
Taulukkolaskenta 3
       
             
                         
Valinnaiset ammattiopintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                         
Taloushallinto
(Valitaan opintoja 21 op)
                                                         
Kirjanpidon osaaja 3  
       
                 
                     
Yhteisöoikeus 3  
         
                   
               
Arvonlisäverotus 2  
         
                   
               
Yritys- ja henkilöverotus 5    
         
                       
           
Tilinpäätöksen laatiminen 4    
         
                       
           
Budjetointi johtamisen apuna 4    
           
                         
     
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Strateginen johtaminen 3  
         
                   
               
Henkilöstöhallinto 4    
         
                       
           
Osaamisen johtaminen 3    
           
                         
     
Itsensä johtaminen 2  
       
                 
                     
Esimiestyö 3    
         
                       
           
Markkinointiosaaminen
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                         
Brändin johtaminen 3    
         
                       
           
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4    
           
                         
     
Myyntityö ja myynnin johtaminen 4  
         
                   
               
Internet-markkinointi 3    
         
                       
           
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 13 op)
                                                         
Immateriaalioikeus 3    
           
                         
     
Palvelumuotoilu 3    
         
                       
           
Liiketoiminnan digitalisaatio 3  
         
                   
               
Verkkosivujen tuottaminen 2    
         
                       
           
Neuvottelutaito ja esiintyminen 3  
         
                   
               
Monialaiset työelämäprojektit, SeAMKPro
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                         
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT
                                                         
Affärssvenska / Business Swedish 3  
         
                   
               
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3    
         
                       
           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
English at Work 1 3
       
             
                         
English at Work 2 3  
       
                 
                     
Valinnaiset kieliopinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
1044440010232130140003.33.33.311.511.577715154.74.74.7000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
OPINNÄYTETYÖPROSESSI
                                                         
Liiketalouden tutkimusmenetelmät 3    
           
                         
     
Tutkimuskirjoittaminen 2    
           
                         
     
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Opinnäytetyöseminaari 0                                                          
Kypsyysnäyte 0                                                          
00515000005150000000000001.71.71.77.57.50
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 30    
         
                       
           
003000000300000000000001515000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS
Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa tradenomin tutkintoon, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.

Perusopintovaiheessa opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Ammattiopinnoissa opiskelija saa valmiuksia toimia liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa tai yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa ja oppimisessa teoreettista tietoa käsitellään kokemuksellisen tiedon pohjalta (integratiiviinen lähestymistapa). Opetus suunnitellaan niin, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit, eli teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto (taidot), itsesäätelytiedot ja –taidot sekä työyhteisön toimintaan liittyvä tieto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Opetussuunnitelman toteutuksessa painottuu kokemusperäinen oppiminen. Oppiminen käynnistyy konkreettisista kokemuksista, joita käydään läpi ja pohditaan teoriatietoon peilaten. Itsearvioinnilla pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Oppimistehtävissä pyritään autenttisuuteen ja perinteisten oppiainerajojen ylittämiseen.

Opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyrityksellä on kummiyritys. Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa. Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa ja oppimisessa teoreettista tietoa käsitellään kokemuksellisen tiedon pohjalta (integratiiviinen lähestymistapa). Opetus suunnitellaan niin, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit, eli teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto (taidot), itsesäätelytiedot ja –taidot sekä työyhteisön toimintaan liittyvä tieto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Opetussuunnitelman toteutuksessa painottuu kokemusperäinen oppiminen. Oppiminen käynnistyy konkreettisista kokemuksista, joita käydään läpi ja pohditaan teoriatietoon peilaten. Itsearvioinnilla pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Oppimistehtävissä pyritään autenttisuuteen ja perinteisten oppiainerajojen ylittämiseen.

Opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyrityksellä on kummiyritys. Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa. Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.