OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK) > RESTONOMI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
         
                         
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
         
                   
               
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3  
       
                 
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
10100073640003.53.5111331.31.31.300000000
PERUSOPINNOT
                                                         
Matemaattis-luonnontieteet
                                                         
Matematiikka 3
       
             
                         
Ruokaketjun kemia 3
     
           
                               
Viestintävalmiudet
                                                         
Työelämän viestintä 2  
         
                   
               
Svenska 1 3  
       
                 
                     
Svenska 2 2    
         
                       
           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
English 1 3
     
         
                         
English 2 2  
         
                   
               
97204.54.5342002.32.31.51.51.51.51.51.31.31.311000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Kestävä ruokaketju
                                                         
Ruokaketjun toiminta 3
       
             
                         
Ruokaketjun vastuullisuus 3
       
             
                         
Ruokapalvelut ja johtaminen
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 8
     
         
                         
Ruokapalvelut suurkeittiöissä 3
       
             
                         
Asiakkaan kohtaaminen 2
     
           
                               
Elämykselliset ruokapalvelut 2
       
             
                         
Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä 4  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen johtaminen 6  
       
                 
                 
Elintarviketurvallisuus ja laatu
                                                         
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
           
                               
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4  
         
                   
               
Huoltovarmuus elintarvikeketjussa 2  
         
                   
               
Palveluprosessien laadun kehittäminen 5  
         
                   
               
Ravitsemus ja elintarviketieto
                                                         
Erityisruokavaliot 2
     
           
                               
Elintarvikkeet ja ravitsemus 4
     
         
                         
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa 4  
       
                 
                     
Liiketoiminta ja johtaminen
                                                         
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
       
                 
                     
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5  
       
                 
                     
Organisaatiokäyttäytyminen 2  
       
                 
                     
Yritystalouden hallinta 3  
         
                   
               
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 5    
         
                       
           
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5      
           
                             
 
324055151722185057.57.55.75.75.710126.76.74.72.52.50002.52.50
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                         
Ruokatuotannon kehittäminen
                                                         
Ruokatuotantoprosessit 5  
         
                   
               
Planning of menus 5    
         
                       
           
Älykkäät ratkaisu
                                                         
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 5  
         
                   
               
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa 5    
         
                       
           
Syventävät ravitsemusopinnot
                                                         
Ravitsemusfysiologia ja terveys 3    
         
                       
           
Ravitsemustutkimus 2    
         
                       
           
Ravitsemusviestintä 5    
         
                       
           
Ruokakasvatus ja syömiskäyttäytyminen
                                                         
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta 3    
           
                         
     
Ruokakasvatus 4    
           
                         
     
Ajankohtainen ravitsemusprojekti 3    
           
                         
     
Tuotekehitys - ideasta lanseeraukseen
                                                         
Tuotekehitysprojekti 4    
           
                         
     
Aistinvarainen arviointi 2    
           
                         
     
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla 4    
           
                         
     
Matkailu- ja elämyspalvelut
                                                         
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5    
         
                       
           
Elämystapahtuma 5    
           
                         
     
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)
()
                                                         
Kansainvälinen opiskeluvaihto
()
                                                         
Yrittäjyysopinnot
()
                                                         
HOPSin mukaiset opinnot
()
                                                         
010500000102525000000003.33.33.312.512.58.38.38.3000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Englantia amk-opintoihin 2
     
           
                               
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                 
                     
Ajankohtainen projekti 2                                                          
Ruoka ja viini 3  
         
                   
               
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3                                                          
Kestävä ruokajärjestelmä 5                                                          
25002023000110001111100000000
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12
       
             
                         
Syventävä harjoittelu 18    
         
                     
     
1201800120099000444000004.54.5333000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5    
         
                       
           
Opinnäytetyö 15    
         
                           
 
0010100000551000000000002.52.5005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Restonomin opinnot antavat monipuoliset valmiudet toimia esimies- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä. Tutkinto-ohjelman opinnot perustuvat monialaisesti luonnontieteisiin, kauppatieteisiin ja käyttäytymistieteisiin. Koulutus perustuu näiden tieteiden soveltamiseen ruokapalvelualan erityispiirteisiin.
Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, esimiestehtävissä ravitsemispalveluissa tai esimerkiksi yrittäjänä. Elintarviketeollisuudessa restonomit työskentelevät myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen ja laadun varmistamisen tehtävissä.
Opinnot antavat vankan tiedollisen ja käytännön osaamisen ruokapalvelujen tuottamiseen, johtamiseen ja asiakkaan kohtaamiseen ja digitaalisten järjestelmien tuottaman datan hyödyntämiseen. Opinnoissa perehdytään elintarviketurvallisuuteen sekä laadun ja prosessien kehittämiseen, ruokapalvelujen vaatimaan ravitsemusosaamiseen ja palvelualalla tarvittavaan liiketoimintaosaamiseen. Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden ruokapalvelualan haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan raaka-aineiden tuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.
Syventävissä opinnoissa voi valita seuraavia kokonaisuuksia: Ruokatuotannon kehittäminen, ammattikeittiöiden Älykkäät ratkaisut, Syventävät ravitsemusopinnot, Ruokakasvatus ja -käyttäytyminen, Tuotekehitys sekä Matkailu- ja elämyspalvelut. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana. Vaihtoehtoisesti voi valita muiden alojen opintosisältöjä, esimerkiksi omaa yrittäjyyttä tukevia opintoja, johtamista, bio- ja elintarviketekniikkaa tai kestävää kehitystä.
SeAMK Ruoka -yksikkö muodostaa Suomessa ainutlaatuisen osaamiskeskittymän. Restonomin opinnoissa luodaankin katsaus koko ruokaketjuun – ruokapalvelujen lisäksi maatalouteen sekä elintarviketeollisuuteen.
Matkailu- ja ravitsemisalalla asiakkaat ovat usein kansainvälisiä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurien tuntemus on eduksi. Alan yritykset ovat usein monikansallisia. Ravintolat ja suurkeittiöt sijaitsevat siellä, missä asiakkaatkin. On siis luontevaa hankkia hyvä kielitaito ja hyvät kansainvälisyystaidot jo opintojen aikana. Restonomin tutkinto-ohjelmasta on erinomaiset mahdollisuudet lähteä harjoittelemaan ulkomaille, tehdä opintoja ulkomailla tai virtuaalisia vaihto-opintoja. Kielitaitoa voi kartuttaa myös kotimaassa, sillä osa opinnoista opiskellaan yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa englannin kielellä ja oppimateriaalia on englanniksi. Lisäksi SeAMK:ssa on laaja kielitarjonta vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojen laajuus on 210 op ja kesto noin 3,5 vuotta. Opinnot voi suorittaa nopeamminkin riippuen aikaisemmasta osaamisesta ja omista tavoitteista. Opinnot on rytmitetty niin, että lukujärjestyksen mukainen opetus sijoittuu elo-syyskuun vaihteesta huhtikuun loppuun. Kesäisin on mahdollista tehdä kesäopintoja, harjoittelua ja opinnäytetyötä. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja verkko-opinnot sekä erilaiset käytännön harjoitustyöt.
Restonomiohjelmassa Perusharjoittelu sijoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden kevääseen. Syventävä harjoittelu sijoittuu ensisijaisesti kolmanteen opiskeluvuoteen, mutta sen voi sijoittaa myös kesiin. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
SeAMKin restonomi on moniosaaja, joka toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja itsenäisinä yrittäjinä. Restonomit toimivat tehtävissä, joissa vaaditaan mm. palvelumuotoilun, digitalisaation, kansainvälisyyden, ruokakasvatuksen ja viestinnän taitoja. Restonomi on työelämän kehittäjä ja huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) esimies- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.
Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esim. ravitsemistyönjohtaja, vuoropäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö, ruokapalvelujohtaja, tuotekehittäjä, projektiasiantuntija tai -päällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö tai alan yrittäjä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Prosesseista projekteihin. Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opintojen alussa opiskelija oppii palvelutuotannon ja johtamisen prosessit. Syventävät opinnot perustuvat pääsääntöisesti projektioppimiseen. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjusta tai muilta koulutusaloilta.
Keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Soveltavaan ja mielekkääseen oppimiseen päästään monimuotoisissa projekteissa. Opiskelijat osallistuvat SeAMK Ruoka -yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erilaisten projektien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta. Oppimista tapahtuu myös työelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa.