OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT, PÄIVÄTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
         
                         
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
         
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                 
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
               
128008435000441.31.31.31.51.51.71.71.700000000
PERUSOPINNOT
                                                         
Matemaattiset ja viestintävalmiudet
                                                         
Matematiikka 3
     
           
                               
Työelämän viestintä 2  
         
                   
               
Svenska 1 3  
       
                 
                     
Svenska 2 2  
         
                   
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
English 1 3
     
           
                               
English 2 2  
       
                 
                     
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                                                         
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
       
               
               
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5  
       
                 
                     
Yritystalouden hallinta 3  
       
                 
                     
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5    
         
                       
           
622506015.56.5500330007.87.82.22.22.22.52.5000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ruokaketju
                                                         
Ruokaketjun toiminta 5
     
           
                               
Ruokaketjun vastuullisuus 5
       
             
                         
Ruokaketjun kemia 3
     
           
                               
Ravitsemispalvelut
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 12
     
         
                         
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
           
                               
Elintarvikkeet ravitsemuksessa 5
       
             
                         
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus 4
     
         
                         
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen johtaminen 8  
       
               
               
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4  
         
                   
               
Ravitsemuksen erityiskysymykset 4  
       
                 
                     
Palveluliiketoiminta
                                                         
Prosessien kehittäminen 5  
         
                   
               
Palvelujen konseptointi 5    
         
                       
           
Liiketoiminnan suunnittelu 5      
           
                             
 
3923552118101350510.510.5666554.34.34.32.52.50002.52.50
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                         
Ravitsemusosaaminen
                                                         
Ravitsemuslaatu 5    
         
                       
           
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5    
         
                       
           
Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5    
           
                         
     
Ruokapalvelujen kehittäminen
                                                         
Ruokalistasuunnittelu 5  
         
                   
               
Tuotekehitys 5    
           
                         
     
Ruokatuotantoprosessit 5      
           
                             
 
Tila- ja elämyspalvelut
                                                         
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu 5  
         
                   
               
Messuprojekti 5    
         
                       
           
Elämystapahtuma 5    
           
                         
     
Frami Pro
()
                                                         
010305000101515500000003.33.33.37.57.55552.52.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Englantia amk-opintoihin 2
     
           
                               
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                 
                     
Ajankohtainen projekti 2  
       
                 
                     
Ruoka ja viini 3  
         
                   
               
27002043000110002211100000000
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12
       
             
                         
Erikoistumisharjoittelu 18    
         
                     
     
1201800120099000444000004.54.5333000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
00015000000150000000000000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ravitsemispalvelujen tutkinto-ohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa monipuoliset taidot toimiakseen liikeideoiltaan erilaisissa ravitsemis- ja palvelualan organisaatioissa. Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, esimiestehtävissä ravitsemispalveluissa tai yrittäjänä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Restonomi (AMK) on kansainvälistyvä, mutta paikallisuutta arvostava ammattilainen, jolla on niin käden taitoja kuin liiketoimintaosaamistakin. Hän on työelämän kehittäjä, joka huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Hän on ammattilainen, joka saa ravinnosta aikaan ruokaelämyksen. Ravitsemispalveluja tuottaessaan hän huomioi terveellisyyden, turvallisuuden, kokemuksellisuuden ja liiketoiminnallisuuden. Valinnaiset opinnot auttavat syventämään osaamista ravitsemuksessa, palveluliiketoiminnassa ja ruokatuotteiden kehittämisessä. Osaamistaan voi täydentää myös muiden koulutusalojen sisältöjä hyödyntäen.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma mahdollistaa myös opintoja koko ruokaketjun opinnoissa tai muilta koulutusaloilta. Opintokokonaisuudet ovat eri oppiaineiden muodostamia kokonaisuuksia ja asiakaslähtöisiä palveluja ja projekteja. Myöhemmässä opintojen vaiheessa opintokokonaisuudet toteutuvat työelämän kehittämisprojekteina.