OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJA (AMK) > TERVEYDENHOITAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Terveydenhoitaja (AMK), Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                   
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
                 
                               
Viestintätaidot 3
     
             
                                   
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                   
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                         
               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
                 
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                       
                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                               
14230860230002.72.72.7330001111100000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
                 
                               
Lääkehoidon perusteet 2
     
             
                                   
Englanti 3  
       
                   
                         
Ruotsi 3    
           
                             
           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
4330223003000.70.70.711111000001.51.5000000
TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                                 
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
                                                                 
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
     
             
                                   
Eettisyys hoitotyössä 2
     
             
                                   
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                                                                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
       
                 
                               
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                       
                     
Opinnäytetyön suunnitelma 6                                                                  
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10                                                                  
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                                 
Terveyttä edistävä hoitotyö 5                                                                  
Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
     
             
                                   
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2  
       
                   
                         
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                                                                 
Sosiaali- ja terveydenhuolto ja yhteiskunnallinen osaaminen 3                                                                  
eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2    
           
                             
           
Turvallinen lääke- ja nestehoito
                                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
       
                 
                               
Lääke- ja nestehoito 2  
       
                   
                         
Farmakologia 3  
       
                   
                         
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
                                                                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 1 4
     
             
                                   
Kliinisen hoitotyön perusteet 2 6                                                                  
Sisätautien hoitotyö 6                                                                  
Operatiivinen hoitotyö ja terveysteknologia 7                                                                  
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
         
                       
                     
Gerontologinen hoitotyö 3                                                                  
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 4    
         
                         
               
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 3                                                                  
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                                                                 
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 2                                                                  
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 2                                                                  
Terveyden edistämisen harjoittelu 3
     
             
                                   
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu 8                                                                  
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 8                                                                  
Operatiivisen hoitotyön harjoittelu 8                                                                  
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 7                                                                  
Lasten hoitotyön harjoittelu 6    
           
                             
           
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu 6    
           
                             
           
Projektitoiminnan harjoittelu 3                                                                  
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 7                                                                  
Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot
                                                                 
Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 2                                                                  
Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 2                                                                  
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 2      
             
                                   
 
Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen 1 2                                                                  
Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen 2 2      
             
                                   
 
Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö 20                                                                  
Terveydenhoitajatyön harjoittelu
                                                                 
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu 7                                                                  
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 7                                                                  
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
             
                                   
 
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu 6      
           
                               
     
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
             
                                   
 
19141820136774146144.34.34.3332.32.32.33.53.51.31.31.377222770
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
Englantia AMK-opintoihin 2  
         
                       
                     
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2    
           
                             
           
Yö Sairaalassa 2                                                                  
Syventävä rokotusosaaminen 1                                                                  
022000020200000000001100011000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelman tehtävänä on kouluttaa hoitotyön ja terveydenhoitotyön asiantuntijoita, joiden työn lähtökohtana ovat monitieteinen näyttöön perustuva tieto, laaja-alainen terveydenhoitotyön osaaminen sekä korkeatasoinen eettinen arvoperusta. Koulutuksesta valmistuneella terveydenhoitajalla (AMK) on valmiudet tutkia, arvioida ja kehittää terveydenhoitotyön osaamistaan, ammattityötään, työyhteisöään sekä ammattialaansa. Terveydenhoitaja toimii terveydenhoitotyön suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtävissä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Terveydenhoitaja (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Terveydenhoitajat (AMK) ovat itsenäisiä terveydenhoitotyön asiantuntijoita eri ikäisten neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, kotihoidossa, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja 3. sektorin alueilla. Terveydenhoitajat tukevat, hoitavat ja ohjaavat eri- ikäisiä terveitä ja sairaita ihmisiä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Terveydenhoitajat toteuttavat ja kehittävät näyttöön perustuvaa terveyttä edistävää, ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa terveydenhoitotyötä sekä potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Terveydenhoitajan ydinosaamisen muodostavat yksilön, perheen, yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, asiakaslähtöisen terveydenhoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kliininen asiantuntijuus. Ydinosaamiseen kuuluvat myös asiakkaiden ja potilaiden ohjaus ja opetus sekä työskentely moniammatillisessa työryhmässä. Ydinosaamiseen sisältyy lisäksi hoitotieteen tutkimusten ja tutkitun tiedon käyttö ja hallinta näyttöön perustuvassa terveydenhoitotyössä sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja laadunhallinta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät edistävät opiskelijan näyttöön perustuvan toiminnan oppimista. Simulaatioharjoitukset ja muut harjoitukset luokkatiloissa sekä verkko-opinnot ovat käytössä oppimismenetelminä.