OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMI (AMK) > SOSIONOMI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sosionomi (AMK), Päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
       
             
                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                   
               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
1370058430002.52.52.72.72.72211100000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2
       
             
                         
Englanti 3
     
           
                               
Ruotsi 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
730034300001.51.51.31.31.31.51.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Sosiaalialan tietoperusta
                                                         
Sosiaalityö ja sosiaaliala yhteiskunnassa 5
     
           
                               
Hyvinvointi ja elinolot 6
       
             
                         
Kasvu ja sosialisaatio 5
     
           
                               
Osallisuus ja marginaalisuus 5
       
             
                         
Kulttuuri ja elämäntapa 5
       
             
                         
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2    
         
                       
           
26020101600200555.35.35.30000011000000
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Sosiaalialan eettinen osaaminen
                                                         
Sosiaalialan etiikka 3
       
             
                         
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 2  
       
               
               
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 2    
         
                     
     
Monialainen ammattityö 2      
           
                             
 
Palvelujärjestelmäosaaminen
                                                         
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
     
           
                               
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
       
             
                         
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4  
         
                   
               
Palveluohjaus 5  
       
                 
                     
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
     
           
                               
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5
     
           
                               
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Teknologia ja arki 3      
           
                             
 
Kommunikaation apuvälineet 3      
           
                             
 
Hyvinvointiteknologia 3      
           
                             
 
Digitaalisuus sosionomin työkentillä 3      
           
                             
 
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät
                                                         
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5  
       
                 
                     
Lääkehoito sosionomin työssä 2  
       
                 
                     
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4  
         
                   
               
Perheohjaus 4  
       
                 
                     
Opintoihin ja työhön valmentaminen 4  
       
                 
                     
Sosiaalinen kuntoutus 4  
         
                   
               
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4  
       
                 
                     
Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4  
         
                   
               
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
                                                         
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4  
         
                   
               
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4  
       
                 
                     
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4  
         
                   
               
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4  
         
                   
               
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4  
       
                 
                     
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4  
       
                 
                     
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15  
         
                   
               
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen
                                                         
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4    
         
                       
           
Rakenteellinen sosiaalityö 4    
         
                       
           
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4    
         
                       
           
Valtaistava sosiaalityö 4    
         
                       
           
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10    
         
                       
           
Johtamisosaaminen
                                                         
Palvelujen johtaminen 5    
           
                         
     
Henkilöstöhallinto 5    
           
                         
     
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen 3    
           
                         
     
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12    
           
                         
     
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                                                         
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5    
         
                       
           
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3    
           
                         
     
Vaikuttavuuden arvioiminen 3    
         
                       
           
Ennakoiva kehittäminen 3    
           
                         
     
Opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4    
         
                       
           
Opinnäytetyöseminaari 1 4    
           
                         
     
Opinnäytetyöseminaari 2 4      
           
                             
 
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                             
 
Empowerment in Social Work
()
                                                         
Introduction to Social Work Studies in Finland 3    
         
                       
           
Introduction to Welfare Society 3    
         
                       
           
Empowering Social Work 4    
         
                       
           
Facilitating Activity-Based Groups 4    
         
                       
           
Use of Pictures in Group Activities 4    
         
                       
           
Communication and Media in Social Work 4    
         
                       
           
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10    
         
                       
           
20811062113737447036216.56.52.32.32.318.518.514.714.714.7353512121210.510.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                         
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus
                                                         
Lapsen kehitys ja oppiminen 3
       
             
                         
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4  
       
                 
                     
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 3  
         
                   
               
Lapsen ja perheen varhainen tuki 3    
         
                       
           
Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2    
           
                         
     
Monialaiset työelämäprojektit
()
                                                         
3750034332000111221111.51.50.670.670.67000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman ytimenä on sosiaalisen asiantuntijuus ihmisten arkipäivän elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Se merkitsee kykyä ymmärtää ihmisen elämäntilanne voimavaroineen ja tarpeineen, sekä nähdä se osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta. Tutkinto-ohjelma antaa taidot edistää ihmisten hyvinvointia, sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta psykososiaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, valtaistavia menetelmiä ja johtamisen menetelmiä käyttäen.

Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen ja korkeatasoisen sosiaalialan ammattitaidon muodostumisen sekä mahdollistaa työllistymisen eri asiakasryhmien pariin. Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta opinnot sisältävät valinnaisuutta sosionomin työmenetelmiin ja toimintaympäristöihin liittyen. Opintokokonaisuus: Empowerment in Social Work on mahdollista opiskella englannin kielellä.