OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMI (AMK) > SOSIONOMI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sosionomi (AMK), Päivätoteutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
           
                               
Viestintätaidot 3
       
             
                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                   
               
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2    
         
                       
           
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
               
1082073262003.53.51111122211000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2
       
             
                         
Englanti 3
     
           
                               
Ruotsi 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
730034300001.51.51.31.31.31.51.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Sosiaalialan tietoperusta
                                                         
Sosiaalityö ja sosiaaliala yhteiskunnassa 5
     
           
                               
Hyvinvointi ja elinolot 5
     
           
                               
Kasvu ja sosialisaatio 5
       
             
                         
Osallisuus ja marginaalisuus 5
       
             
                         
Kulttuuri ja elämäntapa 5
       
             
                         
Sosiaalialan tiedonhankinnan perusteet 1
     
           
                               
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2    
         
                       
           
260201115002005.55.55550000011000000
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Sosiaalialan eettinen osaaminen
                                                         
Sosiaalialan etiikka 3
       
             
                         
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 1
       
             
                         
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 2  
       
               
               
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 3 2    
         
                     
     
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 4 1      
           
                             
 
Palvelujärjestelmäosaaminen
                                                         
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
     
           
                               
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
     
           
                               
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5
     
           
                               
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
       
             
                         
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4    
           
                         
     
Palveluohjaus 5  
       
                 
                     
Valinnaiset palvelujärjestelmäosaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Teknologia ja arki 3      
           
                             
 
Kommunikaation apuvälineet 3      
           
                             
 
Hyvinvointiteknologia 3      
           
                             
 
Digitaalisuus sosionomin työkentillä 3      
           
                             
 
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät
                                                         
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5  
       
                 
                     
Lääkehoito sosionomin työssä 2  
       
                 
                     
Valinnaiset psykososiaalisen sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Perheohjaus 4  
       
                 
                     
Opintoihin ja työhön valmentaminen 4  
       
                 
                     
Sosiaalinen kuntoutus 4  
         
                   
               
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4  
       
                 
                     
Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4  
         
                   
               
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4  
         
                   
               
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
                                                         
Valinnaiset ryhmän ohjaamisen menetelmät
(Valitaan yksi)
                                                         
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4  
       
                 
                     
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4  
       
                 
                     
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4  
         
                   
               
Valinnaiset luovan toiminnan menetelmät
(Valitaan yksi)
                                                         
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4    
         
                       
           
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4  
         
                   
               
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4  
         
                   
               
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15  
         
                   
               
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen
                                                         
Valinnaiset valtaistavan yhteiskuntaosaamisen menetelmät
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4      
           
                             
 
Rakenteellinen sosiaalityö 4      
           
                             
 
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4    
         
                       
           
Valtaistava sosiaalityö 4    
         
                       
           
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10    
         
                       
           
Johtamisosaaminen
                                                         
Palvelujen johtaminen 5    
           
                         
     
Henkilöstöhallinto 5    
           
                         
     
Organisaation kehittäminen 3    
           
                         
     
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12    
           
                         
     
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                                                         
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5    
         
                       
           
Valinnaiset tutkimuksellisen kehittämisosaamisen menetelmät
(Valitaan yksi)
                                                         
Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3      
           
                             
 
Vaikuttavuuden arvioiminen 3      
           
                             
 
Ennakoiva kehittäminen 3      
           
                             
 
Opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4  
         
                   
               
Opinnäytetyöseminaari 1 4    
         
                       
           
Opinnäytetyöseminaari 2 4      
           
                             
 
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                             
 
2177623713832.844.231.830.2376.56.52.72.72.716.416.414.714.714.715.915.910.110.110.118.518.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus
                                                         
Lapsen kehitys ja oppiminen 3
       
             
                         
Lapsen kehityksen ja oppimisen edistäminen 4  
       
                 
                     
Pienryhmätoiminta 3  
         
                   
               
Lapsen ja perheen varhainen tuki 3    
         
                       
           
Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2      
           
                             
 
Empowerment in Social Work
                                                         
Introduction to Studies in Finland 3    
         
                       
           
Introduction to Welfare Society 3    
         
                       
           
Empowering Social Work 4    
         
                       
           
Facilitating Activity-Based Groups 4    
         
                       
           
Use of Pictures in Group Activities 4    
         
                       
           
Communication and Media in Social Work 4    
         
                       
           
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10    
         
                       
           
373420343340200111221111717000110
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.