OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJA (AMK) > SAIRAANHOITAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sairaanhoitaja (AMK), Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Opiskelu hoitotyön koulutusohjelmassa
(Valitaan opintoja 13.5 op)
                                                         
Oppiminen ja opiskelutaidot 3
       
               
                         
Itsetuntemus sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot 2
       
               
                         
Kirjallinen viestintä ja puheviestintä 3
       
               
                         
Englanti 3
       
               
                         
Ruotsi
                                                         
Ruotsi, suullinen 1  
         
                     
               
Ruotsi, kirjallinen 2  
         
                     
               
Terveys ja hyvinvointi
                                                         
Terveys hoitotieteessä 2
       
               
                         
Anatomia ja fysiologia 4
       
               
                         
Psykologia 0.5
     
           
                             
Kansanterveystiede 1
       
               
                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus
                                                         
Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 2
     
           
                             
Sosiologia, suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3  
         
                     
               
Monikulttuurisuus hoitotyössä 1
     
           
                             
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3
     
           
                             
Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat
                                                         
Hoitotieteen perusteet 2
       
               
                         
Hoitotyön etiikka ja historia
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                         
Hoitotaitojen ja -tietojen lähtökohdat
                                                         
Hoitotyön perusteet 1.5
       
               
                         
Ohjaus hoitotyössä 1.5  
         
                     
               
Hoitotyön auttamismenetelmät 7
       
               
                         
Lääketieteen perusteet, tautioppi ja mikrobiologia 1
       
               
                         
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 2
     
           
                             
Hoitotyön perustaitojen harjoittelu 8
     
           
                             
Lääkehoidon perusta
                                                         
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
       
               
                         
Kliininen lääkeaineoppi 3
     
           
                             
51.57.50019.53207.50006.56.56.516160003.83.800000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 1
                                                         
Aikuisten terveydenhoitotyö 1.5  
       
                 
                   
Aikuisten terveydenhoitotyön harjoittelu 2  
       
                 
                   
Sisätautikirurginen hoitotyö 7.5  
         
                     
               
Sisätautioppi ja kirurgia 2.5
     
           
                             
Laboratoriolääketiede 2
     
           
                             
Säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset 1  
         
                     
               
Ravitsemustiede 1.5
     
           
                             
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 14  
         
                     
               
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 2
                                                         
Mielenterveyden hoitotyö ja kriisihoito 3  
       
                 
                   
Päihdehoitotyö 2  
       
                 
                   
Psykiatria 0.5  
       
                 
                   
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 7  
       
                 
                   
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 3
                                                         
Lasta odottavan ja synnyttävän perheen hoitotyö 2.5    
           
                           
     
Lasten ja nuorten hoitotyö 3.5    
           
                           
     
Synnytysoppi ja naistentaudit 0.5    
           
                           
     
Lasten ja nuorten lääketiede 0.5    
           
                           
     
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön harjoittelu 12    
         
                       
         
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 4
                                                         
Vanhusten hoitotyö ja toimintakykyisyyden tukeminen 3    
           
                           
     
Gerontologia ja geriatria 1    
           
                           
     
Vanhusten hoitotyön harjoittelu 7                                                          
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 5
                                                         
Polikliininen hoitotyö 2    
           
                           
     
Ensihoitotyö 2    
         
                       
         
Tehohoitotyö 2    
         
                       
         
Perioperatiivinen hoitotyö 2    
         
                       
         
Anestesiologia 0.5    
         
                       
         
Akuuttihoitotyön tai perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 6    
         
                       
         
Tutkiva ja kehittävä hoitotyö
                                                         
Työelämäosaaminen, osaamisen johtaminen ja laadunhallinta hoitotyössä 4    
           
                           
     
Hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminta
                                                         
Hoitotyön tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteet 2                                                          
Hoitotyön tutkimusmenetelmät 3                                                          
Opinnäytetyön raportointi ja esittäminen 1                                                          
Tiedonhankinta 1                                                          
Projektiharjoittelu 5                                                          
Hoitotyön syventävät ammattiopinnot
                                                         
Syventävät hoitotyön opinnot 6    
         
                       
         
Lääketieteen erityiskysymykset 1    
         
                       
         
Syventävä hoitotyön harjoittelu eriytyvillä alueilla 14      
           
                             
 
638.548.59.3601622.531.5179.3222005.35.35.311.311.310.510.510.58.58.54.74.70
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
                                                         
Opinnäytetyön suunnitelma 5                                                          
Opinnäytetyön toteutus 5                                                          
Opinnäytetyön esittäminen 5                                                          
00000000000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5                                                          
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2                                                          
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.