OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > GERONOMI (AMK) > GERONOMI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Geronomi (AMK), Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
             
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                 
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
155008732000442.32.32.31.51.50.70.70.700000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2  
       
                 
                     
Englanti 3
       
             
                         
Ruotsi 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
55000550000001.71.71.72.52.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
                                                         
Tiedonhankinta vanhustyön alalla 2
       
             
                         
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi 2
     
           
                               
Orientoituminen geronomin ammattiin 2
       
             
                         
Osaajana geronomin ammatissa 2      
           
                             
 
Finnish Society and Social Policy 3
     
           
                               
900254000022.52.51.31.31.30000000000110
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Gerontologisen työn tietoperusta
                                                         
Gerontologian perusteet 6
     
           
                               
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3
     
           
                               
Vanhustyön etiikka 4  
         
                   
               
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5
     
           
                               
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
                                                         
Lainsäädäntö ja strateginen ohjaus 3
       
             
                         
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
       
             
                         
Omaishoito ja kuntoutus 5  
       
                 
                     
Palvelutarpeen arviointi 2  
       
                 
                     
Palveluohjaus 4  
       
                 
                     
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö 9  
       
                 
                     
Ehkäisevä ja valtaistava työ
                                                         
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 4  
         
                   
               
Psykososiaaliset menetelmät 3
       
             
                         
Sosiokulttuuriset menetelmät 3    
         
                       
           
Ikäteknologia 3      
           
                             
 
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 6    
         
                       
           
Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus
                                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
           
                               
Lääkehoito ja farmakologia 4  
         
                   
               
Geriatria ja muistisairaudet 2  
         
                   
               
Muistisairaan kuntouttava hoito 5    
         
                       
           
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat 3  
       
                 
                     
Koti- ja perhehoito 3  
         
                   
               
Vanhuksen perushoiva 3
       
             
                         
Gerontologinen hoitotyö 6  
         
                   
               
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö 7  
         
                   
               
Harjoittelu: Vanhuksen kokonaisvaltainen hoiva 6
       
             
                         
Harjoittelu: Muistityö 7    
         
                       
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                                         
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät 4    
           
                         
     
Toimintatutkimus 3    
         
                       
           
Opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 5    
         
                       
           
Opinnäytetyön aineiston keruu 5    
           
                         
     
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                             
 
Vanhustyön johtaminen
                                                         
Johtamisen perusteet 9    
           
                         
     
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen 4    
           
                         
     
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 12    
           
                         
     
355363817182330293488.58.566611.511.510101014.514.511.311.311.3440
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
FramiPro-opinnot
                                                         
Syventävä harjoittelu 0                                                          
Kv-vaihto
                                                         
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Vanhustyön tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa vanhustyön asiantuntijoita erityisesti sosiaali- ja teveysalan vanhustyön eri sektoreille ja-tasoille. Geronomi (AMK) on eettisesti sitoutunut vanhusten hyvän elämän edistämiseen sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Geronomin (AMK) toiminta on yksilö- ja yhteisötasolla ennakoivaa, etsivää, ehkäisevää, tukevaa, hoitavaa ja kuntouttavaa vanhuspalvelutoimintaa. Geronomin (AMK) työssä painottuvat vanhuksen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä palvelutarpeiden arviointi, vanhuksen henkilökohtainen palveluohjaus, työskentely vanhuksen hoiva- ja hoito-organisaatioissa, vanhuksen palveluketjujen ja moniammatillisten vanhuspalvelujen organisoiminen sekä omaisten tukeminen. Vanhuspalveluorganisaatioiden tasolla työssä korostuu palvelutoiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä henkilöstön kehittäminen. Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö. Geronomit (AMK) toimivat sosiaali- ja terveysalojen vanhustyössä erilaisilla ammattinimikkeillä (mm. palveluohjaaja, hoitaja, ohjaaja, vastaava ohjaaja, sosiaaliohjaaja, kehittämispäällikkö, vanhustyönjohtaja), mutta myös yhä useammin geronomi-nimikkeellä.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Geronomin osaamis- ja toiminta-alueita ovat:
A) Vanhuksen yksilökohtainen palveluohjaus: vanhuksen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arviointi ja palvelutarpeiden kartoitus ja räätälöinti sekä moniammatillisen toiminnan koordinointi.
B) Vanhuksen omais- ja läheispalvelujen sekä vertaistukitoimintojen suunnittelu, ohjaaminen ja kehittäminen.
C) Työskentely lähityössä vanhusten hoiva- ja hoitopalveluorganisaatioissa.
D) Työskentely dementiatyön eri tehtävissä ja eri tasoilla sekä dementiatyön kehittäminen.
E) Vanhuspalveluiden suunnittelu, ohjaaminen, arviointi ja kehittäminen peruskuntien tasolla sekä kolmannella sektorilla.
F) Toiminta erilaisissa vanhustyön hankkeissa ja kehittämisprojekteissa.

PEDAGOGISET TOIMINTAMUODOT
Vanhustyön tutkinto-ohjelman sisällöllisiä periaatteita ovat vanhuslähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus, laaja-alaisuus ja monitieteisyys, tutkimuksellisuus, asiantuntijuus, työelämälähtöisyys, kansainvälisyys ja yrittäjähenkisyys. Näitä sisältöjä edistetään tarkoituksenmukaisilla pedagogisilla periaatteilla, joita ovat opiskelijan subjektius, itseohjautuvuus ja itsearviointi, teorian ja käytännön yhdistäminen, tutkiva ja kehittävä oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, sopimuksellisuus sekä ammatillinen kasvu.
Vanhuslähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus tuovat esiin vanhuuden yksilöllisen kokemuksellisuuden sekä hänen yksilölliset palvelutarpeensa. Vanhus nähdään holistisena persoonana, joka toteuttaa itseään monilla tavoin. Opiskelemalla vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukemisen menetelmiä, vanhustyön eettisiä kysymyksiä sekä vanhustyön laadukkaan vanhustyön johtamista ja ohjaamista.
Vanhustyön tutkinto-ohjelman pedagogiset periaatteet perustuvat konstruktiiviseen ja holistiseen oppimisnäkemykseen. Konstruktivistinen oppimisnäkemys korostaa oppimisen kontekstisidonnaisuutta sekä opiskelijan subjektiutta. Opiskelija on oman oppimisensa keskeisin toimija. Opiskelu sisältää runsaasti opiskelijan itsenäistä tiedonhankintaa, tiedon organisointia ja arviointia sekä seminaariluonteista opiskelua. Oppiminen syntyy henkilökohtaisen tutkimisen ja toiminnan kautta. Oman toiminnan kautta opiskelijan näkemys itsestään osaajana vahvistuu. Oman subjektiuden ja vastuun tiedostaminen harjaannuttaa myös tulevaan geronomin työhön.
Holistinen näkemys korostaa opiskelijan persoonan kokonaisvaltaisuutta. Molemmat korostavat opiskelijan omaa sitoutumista ja vastuullisuutta, hänen arvojensa merkitystä sekä opiskelijan itsearviointia ja itsensä johtamista. Kosketuspinnan löytäminen opiskelijan aikaisemmin omaksuman tiedon ja opiskeltavien asioiden välillä on tärkeää. Opiskelijaa tulee ohjata löytämään oma tapansa oppia ja häntä tulee ohjata tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ammattialan työtehtävissä.
Tutkimuksellisuus tähtää keskeisten ja ajankohtaisten gerotologisten tutkimusten tuntemiseen, tutkitun tiedon käyttämiseen sekä kehittämistä tukevan tiedon tuottamiseen. Pyrkimys asiantuntijuuteen merkitsee sitä, että opiskelija oppii analysoimaan vanhustyötä laajasta, moninäkökulmaisesta ja monitieteisestä viitekehyksestä käsin. Opiskelijaa pyritään ohjaamaan asiantuntijuuden ja näkemyksellisyyden kehittymisessä siten, että se perustuisi laaja-alaiseen, syvälliseen ja jatkuvaan tiedon hankkimiseen, käyttämiseen ja tuottamiseen. Asiantuntijatasoisuuteen sisältyy ammattieettinen näkökulma: vastuu sekä vanhusasiakkaille, että yhteiskunnalle omasta asiantuntijatyöskentelystä.
Työelämälähtöisyys merkitsee monipuolista ja kiinteää yhteistyötä koulutuksen ja työelämän välillä. Työelämän tarpeet ja kehityshaasteet huomioidaan opiskeltavissa sisällöissä. Vanhustyön koulutusohjelmassa on keskeistä sosiaali- ja terveysalan integroiminen. Tämä merkitsee uudistavien ajattelumallien rohkaisemista ja kokeilua yhteistyössä työelämän kanssa. Teoriaa ja käytäntöä integroivat harjoittelujaksot, opinnäytetyöt, kehittämistehtävät, projektit sekä osallistuminen ajankohtaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ovat konkreettisia toteuttamismuotoja työelämälähtöisyydelle.
Yrittäjähenkisyys on opiskelijan asennoitumista omaehtoiseen kasvuun ja kehittymiseen niin tiedoissa, taidoissa kuin asenteissakin. Sisäinen yrittäjyys näkyy opiskelijassa oma-aloitteisuutena, itseohjautuvuutena ja aktiivisuutena. Harjaantuminen oman oppimisen subjektiksi harjaannuttaa opiskelijaa myös sisäiseen yrittäjyyteen. Opiskelija hankkii valmiuksia myös ulkoiseen yrittäjyyteen mahdollisen oman työllistymisen muotona.
Ammatillinen kasvu ja uraohjaus vanhustyön asiantuntijaksi alkaa jo opiskelun alusta. Opiskelu sisältää useita harjoittelujaksoja vanhuspalveluissa ja projekteissa.