OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTTI (AMK) > FYSIOTERAPEUTTI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3    
         
                       
           
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
134308540300441.71.71.7220001.51.5000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
     
           
                               
Lääkehoidon perusteet 2                                                          
Englanti 3
     
           
                     
Ruotsi 3
     
         
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
620033200001.51.51111100000000000
FYSIOTERAPEUTTI (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                         
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen 2
     
         
                         
Ensiapu 2  
       
                 
                     
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa 2
     
           
                               
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 3
     
           
                               
Liikkumisen biomekaniikka 2
     
           
                               
Finnish Society and Social Policy 3
     
           
                               
Ammattiin orientoiva harjoittelu 3
     
           
                               
Liikkuva ja toimiva ihminen
                                                         
Ihmisen fyysinen kuormittuminen 4
       
             
                         
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely 2
       
             
                         
Ihminen muuttuvassa ympäristössä 2
       
             
                         
Tutkimusmenetelmät 1,2 2  
       
                 
           
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan analysointi ja ohjaaminen
                                                         
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen 5
       
             
                         
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 4
     
           
                               
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
                                                         
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2
       
             
                         
Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat 2  
       
                 
                     
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen 5
       
             
                         
Toimintakykyä tukevat menetelmät 6
   
       
                     
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä 3
       
             
                         
Aikuisten fysioterapia 1
                                                         
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 7  
       
                 
                     
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 8  
         
                   
               
Aikuisten fysioterapia 2
                                                         
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 6  
         
                   
               
Psykofyysinen fysioterapia 4  
         
                   
               
Työfysioterapia 3  
         
                   
               
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1 7  
       
                 
                     
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2 8  
         
                   
               
Ikääntyvien fysioterapia
                                                         
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6    
         
                       
           
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia 6    
         
                       
           
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2    
         
                       
           
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa 9    
         
                       
           
Lasten ja nuorten fysioterapia
                                                         
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori 4    
           
                         
     
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 5    
           
                         
     
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä 3    
           
                         
     
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa 9    
           
                         
     
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                         
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 3      
           
                             
 
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa 2      
           
                             
 
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa 9      
           
                             
 
44524514192521312421149.59.58.38.38.310.510.510.310.310.31212777770
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 3    
         
                       
           
Opinnäytetyön toteutus 6    
           
                         
     
Opinnäytetyön raportointi 6      
           
                             
 
0096000036600000000001.51.5222330
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Summer School 10                                                          
How to recognize a grey panther? Working together for meaningful ageing 5                                                          
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5                                                          
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5                                                          
Ruoka ja terveys 3                                                          
Hyvän ravitsemuksen edistäminen 2                                                          
Opintomatka 1                                                          
Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa 3                                                          
Talousosaaminen 5                                                          
Markkinointi- ja viestintäosaaminen 5                                                          
Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me? 2                                                          
Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana 2                                                          
Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena 2                                                          
Hyvinvointi ja elinolot 6                                                          
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 2                                                          
Urheilijan kuormitus ja palautuminen 3                                                          
SeAMKPro monialaiset työelämäprojektit
()
                                                         
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Fysioterapeutti toimii asiantuntijana eri ikäisten liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja edistämisessä. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa ja työskentelee oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. Toiminnassaan fysioterapeutti pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten elin- ja työympäristöön.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI / URAMAHDOLLISUUDET
Valmistuttuaan fysioterapeutiksi, hän voi työskentelllä asiantuntijana eri ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi: sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, työterveyshuollossa, yksityisissä fysioterapiayrityksissä, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erialisissa hankkeissa ja projekteissa. Fysioterapeutti voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Fysioterapian koulutus toteutetaan ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. PBL:n pedagoginen filosofia perustuu kognitiivis-konstruktiiviseen ja kokemukselliseen oppimiseen, jossa oppiminen on opiskelijan oman tiedonkäsittelyn prosessin sekä oppijan aikaisempien ja jatkuvasti karttuvien uusien kokemuksien ja niiden aktiivisen käsittelyn tulosta.

Ongelmaperustaisen pedagogiikan yksi keskeinen ajatus on, että oppiminen ja sen ohjaus pohjautuvat yhteiskunnallisiin ja työelämälähtöisiin haasteisiin. Koulutuksessa opitaan ratkaisemaan ongelmia käytännön vaatimalla tavalla. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa yksittäiset oppiaineet integroituvat laajempiin opintokokonaisuuksiin ja teemoihin. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijan kokemusten ja osaamisen tuottaminen.

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työssä. Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun sekä teoriaopinnoissa että harjoittelussa.

Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projektitöitä ja käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä.