OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTTI (AMK) > FYSIOTERAPEUTTI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                       
Osaajaksi kehittyminen
                                                       
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                             
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
             
                       
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                       
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                       
         
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                       
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                   
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
             
125308423300441.31.31.3111111.51.500000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                       
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                       
Lääkehoidon perusteet 2  
       
                 
                   
Englanti 3
     
           
                             
Ruotsi 3
       
             
                       
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                        
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                        
820035200001.51.51.71.71.7110000000000
FYSIOTERAPEUTTI (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                       
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen 2
     
         
                       
Ensiapu 2
       
             
                       
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa 2
     
           
                             
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 4
     
           
                             
Finnish Society and Social Policy 3
     
           
                             
Ammattiin orientoiva harjoittelu 3
     
           
                             
Liikkuva ja toimiva ihminen
                                                       
Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena 4
       
             
                       
Ihminen muuttuvassa ympäristössä 2
       
             
                       
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely 2
       
             
                       
Tutkimusmenetelmät 2  
       
                 
         
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tunnistaminen ja analysointi
                                                       
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen 4
       
             
                       
Perusliikkumisen biomekaniikka 2
       
             
                       
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 4
     
         
                       
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2
       
             
                       
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaus
                                                       
Terveysliikunnan ohjaaminen 6  
       
                 
                   
Terveysneuvonta 2
 
   
     
     
             
   
Toimintakykyä tukevat menetelmät 6
     
           
                   
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä 3
       
             
                       
Aikuisten fysioterapia 1
                                                       
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 7  
       
                 
                   
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 8  
         
                   
             
Aikuisten fysioterapia 2
                                                       
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 6  
         
                   
             
Psykofyysinen fysioterapia 3  
         
                   
             
Työfysioterapia 3  
         
                   
             
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1 6  
       
                 
                   
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2 9  
         
                   
             
Ikääntyvien fysioterapia
                                                       
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6    
         
                       
         
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia 6    
         
                       
         
Esteetön toimintaympäristö 2    
         
                       
         
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa 9    
         
                       
         
Lasten ja nuorten fysioterapia
                                                       
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori 4    
           
                         
   
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 5    
           
                         
   
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä 3    
           
                         
   
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa 9    
           
                         
   
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                       
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 3      
           
                             
Johtaminen ja laadunhallinta fysioterapiassa 2      
           
                             
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa 9      
           
                             
43524614152822302422147.57.59.39.39.3111110101012127.37.37.377
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
FramiPro-opinnot
                                                       
Summer School 10                                                        
Projektiopinnot 10                                                        
Tyypillisimmät liikuntavammat ja niiden fysioterapia 2                                                        
How to recognize a grey panther? Working together for meaningful ageing 5                                                        
0000000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 3    
         
                       
         
Opinnäytetyön toteutus 6    
         
                       
Opinnäytetyön raportointi 6      
           
                             
0069000033900000000001.51.51114.54.5
60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Fysioterapeutti toimii asiantuntijana eri ikäisten liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja edistämisessä. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa ja työskentelee oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. Toiminnassaan fysioterapeutti pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten elin- ja työympäristöön.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI / URAMAHDOLLISUUDET
Valmistuttuaan fysioterapeutiksi, hän voi työskentelllä asiantuntijana eri ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi: sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, työterveyshuollossa, yksityisissä fysioterapiayrityksissä, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erialisissa hankkeissa ja projekteissa. Fysioterapeutti voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Fysioterapian koulutus toteutetaan ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. PBL:n pedagoginen filosofia perustuu kognitiivis-konstruktiiviseen ja kokemukselliseen oppimiseen, jossa oppiminen on opiskelijan oman tiedonkäsittelyn prosessin sekä oppijan aikaisempien ja jatkuvasti karttuvien uusien kokemuksien ja niiden aktiivisen käsittelyn tulosta.

Ongelmaperustaisen pedagogiikan yksi keskeinen ajatus on, että oppiminen ja sen ohjaus pohjautuvat yhteiskunnallisiin ja työelämälähtöisiin haasteisiin. Koulutuksessa opitaan ratkaisemaan ongelmia käytännön vaatimalla tavalla. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa yksittäiset oppiaineet integroituvat laajempiin opintokokonaisuuksiin ja teemoihin. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijan kokemusten ja osaamisen tuottaminen.

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työssä. Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun sekä teoriaopinnoissa että harjoittelussa.

Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projektitöitä ja käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä.