OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
     
             
           
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                     
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
         
                         
                 
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13430760.53.52.50.5003.53.52220.30.31.21.21.21.31.30.20.20.2000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                           
Svenska 3  
         
                     
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 5
       
               
                               
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matematiikka 5
     
             
                                     
Ruokaketjun kemia 3
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tilastollinen päättely 2    
         
                         
                 
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 5
       
               
                               
Ruokaketjun vastuullisuus 5  
       
                   
                           
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5      
           
                               
       
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
         
                     
                     
1815255137820502.52.54.34.34.33.53.52.72.72.7110002.52.50000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Johdanto alaan
                                                                 
Maaseutu toimintaympäristönä 5
     
             
                                     
Kestävä kasvituotanto
                                                                 
Kasvutekijät ja kasvin kasvu 10
     
             
                                     
Field Crop Production 10  
         
                     
                     
Vastuullinen kotieläintuotanto
                                                                 
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5
       
               
                               
Kotieläinten rehut ja ruokinta 5  
         
                     
                     
Maatalousekonomia
                                                                 
Maatalouden yritystalouden perusteet 5
       
               
                               
Maatalouspolitiikka 5  
         
                     
                     
Maatilayrityksen verotus 5  
       
                   
                           
Energia- ja resurssitehokas teknologia
                                                                 
Agroteknologia 10  
       
                   
                           
Summer Camp - Learning by doing
                                                                 
Kasvukausi - Summer Camp 5    
         
                         
                 
2535501510152050007.57.53.33.33.37.57.56.76.76.72.52.5000000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Maatalouden yritystalous
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen johtaminen 10    
         
                       
           
Tuotantoekonomia 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
           
                           
           
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10    
         
                         
                 
Erikoiskasvit - ja kasvatus 5      
           
                               
       
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
                 
Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5    
           
                           
           
Teknologiaosaajana kehittyminen 5    
         
                         
                 
Kotieläinten ravitsemus ja tuotantobiologia 5      
           
                               
       
Kotieläinten jalostus 5    
         
                         
                 
Sianliha- ja porsastuotanto 10      
           
                               
       
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5    
           
                           
           
Maidontuotanto 10    
         
                         
                 
Naudanlihantuotanto 5    
         
                         
                 
Muut kotieläimet 5      
             
                                 
 
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro
()
                                                                 
009025000054362050000000000272712121210101.71.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5      
             
                                 
 
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3      
             
                                 
 
Ruoka ja terveys 3      
           
                               
       
Bioenergia 5      
           
                               
       
Metsien hyödyntäminen 5      
           
                               
       
Rakennuttaminen maatilalla 5      
             
                                 
 
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3      
             
                                 
 
Parveke- ja terassiviljely 3      
             
                                 
 
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2
 
   
     
         
               
           
Mestarimyyjä -koulutus 2    
         
                         
                 
Talousmatematiikka 2    
         
                         
                 
Englantia amk-opintoihin 2
     
             
                                     
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                   
                           
Kirjoittaminen sujuvaksi 2
     
             
                                     
Study Trip to Estonia 1
     
             
                                     
5.525.53250.52041.513192.52.500.5011000220.50.50.56.56.56.36.36.30
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu osa 1 16
       
               
                               
Maatilaharjoittelu osa 2 14  
       
                   
                           
Erikoistumisharjoittelu
                                                                 
Erikoistumisharjoittelu 1 15    
           
                           
           
Erikoistumisharjoittelu 2 5      
           
                               
       
161415501614001550005.35.35.377000005552.52.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
000150000007.57.50000000000000003.753.752.52.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Agrologi on modernin maatalouden ammattilainen. SeAMKin agrologiopinnoissa luodaan katsaus koko ruokaketjuun; sen alkulähteisiin, jalostukseen ja kuluttajan näkökulmaan. Opinnot antavat eväitä kehittää kestävää ja taloudellista maataloustuotantoa, jossa otetaan huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi.Opinnot antavat myös pohjaa maaseudun yritystoiminnan ja biotalouden kehittämiselle.

Agrologiopinnot antavat mahdollisuuden hyvinkin erilaisiin urapolkuihin. Verkostomainen työtapa ja erilaiset vuorovaikutustavat sekä - kanavat kuuluvat agrologin arkeen, joten niiden kehittämisellä on keskeinen rooli opinnoissa. Opinnoissa voi keskittyä yksinomaan maatalouteen tai yhdistää siihen muiden alojen opintoja, esimerkiksi tradenomi tai insinööri-opintoja.

Agrologiopintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kestoaika kolmesta- neljään vuoteen riippuen aikaisemmasta osaamisesta sekä omista tavoitteista ja elämäntilanteesta. Opinnot on rytmitetty siten, että lähiopetus keskittyy syys-huhtikuulle. Kesäisin on mahdollista tehdä harjoitteluja ja kesäopintoja. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja etäopinnot sekä harjoittelut.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelaan ammatillisia opintokokonaisuuksia kuten kasvituotantoa, kotieläintuotantoa, agroteknologiaa, maatalousekonomiaa ja yritystaloutta. Ammatillisia opintoja tukevat työkaluopinnot eli viestintä, luonnontieteet ja kieliopinnot. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa kulkevat mm. kiertotalous, kestävä kehitys, ruokaturvallisuus ja vastuullisuus sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Toisen opintovuoden jälkeisenä alkukesänä on Summer Camp- kasvukauden opintojakso, jolloin sovelletaan käytännössä opiskellen talven aikana tulleita teoriatietoja. Kesän aikana opiskelijat ovat perinteisesti tehneet opintoretken Keski-Eurooppaan, joka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista. Ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun on hyvät mahdollisuudet kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kautta.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena syvennytään oman valinnan mukaan maatalouden yritystalouteen tai tuotantoprosesseihin ( kasvi- tai kotieläintuotanto, maatalousteknologia). Osaamistasi voit laajentaa myös ruoan jatkojalostustukseen opiskelemalla bio- ja elintarviketekniikkaa. Halutessasi voi syventää osaamistasi myös liiketalouden tai tekniikan opinnoilla.

Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön aiheen valinta on hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Agrologeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja he työllistyvät hyvin. Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituotannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseudun kehittäjänä. Kauppa ja teollisuus sekä pankki- ja vakuutussektori työllistävät myös agrologeja. Kehittyvillä tiloilla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoista osaamista ja iso joukko agrologeja hoitaakin omaa yritystä.
Alkutuotannon osaaminen antaa eväitä myös monipuoliselle maaseudun yritystoiminnalle.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Agrologiopinnoissa oppija on aktiivinen tiedonhankkija, –prosessoija, -tuottaja, ja soveltaja. Oppiminen tapahtuu yksin tai yhdessä muiden kanssa verkostoa hyödyntäen. Opittavat asiat liitetään oppijan omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön. Oppiminen on prosessi, jossa jokainen asettaa omat oppimistavoitteet ja myös itsearvioi omaa oppimistaan. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja. Oppimisprosessin suunnittelun apuna käytetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, jossa määritellään opintojaksot mitä opiskelija valitsee.

Ammatilliset opinnot koostuvat teemoista, joiden opiskelussa käytetään erilaisia pedagogisia menetelmiä. Opittavaa kokonaisuutta voidaan lähestyä ongelmalähtöisesti tai ilmiönä, josta oppija rakentaa oman oppimisprosessinsa hyödyntäen tietojaan, taitojaan ja kokemuksiaan. Esimerkiksi kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi- opintojaksossa opiskelija rakentaa tietyn eläimen ympärille osaamisensa eläintä koskevasta lainsäädännöstä sekä olosuhteista ja niiden vaikutuksista eläimen hyvinvointiin. Tiimioppiminen ja yhteiset projektit työelämän kanssa kehittävät paitsi projektinhallintataitoja ja alan osaamista niin myös viestintä, verkostoitumis- sekä ihmissuhdetaitoja. Yritysyhteistyökumppaneiden tai opiskelijoiden omien yritysten esimerkit ja ongelmat antavat opetukselle konkreettisia oppimistehtäviä.

Tekemällä oppimista sisältyy useisiin opintojaksoihin, erityisesti harjoittelut ja kesäopintojen Summer Camp sisältävät toiminnallista oppimista. Työelämässä syntyvää osaamista voi sisällyttää tutkintoon osaamisen tunnustamisen kautta.

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän kartoittaa aikaisempaa osaamistaan ja oppimistavoitteitaan HOPS -ohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen kuluessa opintosuunnitelmaa tarkastellaan urasuunnitelman näkökulmasta ja otetaan huomioon mahdollisesti opintojen aikana alan työelämässä hankittua osaamista. Opintojen aikana oma ammatti-identiteetti kehittyy. Opintojen aikana opiskelija analysoi omaa kehitystään esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla. Ammatti-identiteetin kehittymistä tuetaan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla HOPS-ohjaajan kanssa, harjoittelun ja opinnäytetyön ohjauksella. Valmistuva agrologi on oppiva, kehittyvä asiantuntija.

Arviointia tapahtuu oppimisen alkaessa, sen aikana ja päätyttyä itsearvioinnin, vertaisarvioinnin, työelämän ja opettajan arvioimana. Osaamistaan voi näyttää esimerkiksi analysoimalla maanäytteen, tunnistamalla kasveja, kirjoittamalla oppimispäiväkirjan tai tekemällä yritykselle kehittämissuunnitelman.
Agrologiopinnoissa läpileikkaavina teemoina koko opintojen aikana kulkevat:
• tiedonhankinta ja urasuunnittelu
• yrittäjyys ja kansainvälisyys
• verkosto- ja viestintätaidot
• kestävä kehitys ja kiertotalous
• digitaalisuus ja sen hyödyntäminen