OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                               
Osaajaksi kehittyminen
                                                               
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                             
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
           
                             
Viestintätaidot 3
     
             
                                   
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                   
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                               
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                   
                         
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                               
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
         
                         
               
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                     
                   
1262084332000441.31.31.31.51.51111100000000
PERUSOPINNOT
                                                               
Viestintävalmiudet
                                                               
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                         
Svenska 3  
       
                   
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                
English 5
     
           
                             
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                               
Matematiikka 5
     
           
                             
Fysiikka 2
       
               
                             
Ruokaketjun kemia 3
     
             
                                   
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                               
Tilastollinen päättely 2    
         
                         
               
Ruokaketju
                                                               
Ruokaketjun toiminta 5
     
             
                                   
Ruokaketjun vastuullisuus 5
       
               
                             
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                               
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
       
                 
                   
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5  
         
                     
                   
25152013127.57.520006.56.54443.83.82.52.52.51100000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Kasvituotanto
                                                               
Maaperä kasvualustana 5
     
             
                                   
Kasvinviljelyn perusteet 5
       
               
                             
Viljakasvien viljely 6  
       
                 
                   
Nurmi- ja valkuaiskasvit 4  
         
                     
                   
Kotieläintuotanto
                                                               
Käytännön maataloutta 2
     
             
                                   
Tuotannon perusteet ja kotieläinten hyvinvointi 5
       
               
                             
Rehut ja ruokinta 5  
       
                   
                         
Tuotannon seuranta ja laadunhallinta 5  
         
                     
                   
Maatalousekonomian perusteet
                                                               
Maatalousyrityksen liiketoiminnan perusteet 5
     
             
                                   
Maatilayrityksen verotus 5  
         
                     
                   
Maatalouspolitiikka 5  
         
                     
                   
Maatalousteknologia ja energia
                                                               
Maatalousteknologian perusteet 5
       
               
                             
Maatilan energian käytön ja energiasuunnittelun perusteet 3  
       
                   
                         
Puupohjaisen biotalouden perusteet 3  
       
                   
                         
Kasvukausi
                                                               
Kasvukausi 5    
         
                         
               
27365012151422500066555777.37.37.32.52.500000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 35 op)
                                                               
Maatalousyrityksen liiketoiminta
                                                               
Investoinnit ja rahoitus 10    
           
                           
         
Maatalousyrityksen johtaminen 5    
         
                         
               
Liiketoimintaosaaminen ja tuotantoekonomia 10    
         
                         
               
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
           
                           
         
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit
(Valitaan opintoja 35 op)
                                                               
Tilatason suunnittelun perusteet 10    
         
                         
               
Viljelyn suunnittelu 10    
         
                       
         
Ruokinnan ja terveydenhuollon suunnittelu 10    
           
                           
         
Uudet innovaatiot kasvi-ja kotieläintuotannossa 5    
           
                           
         
Täsmäviljely 5    
           
                           
         
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
               
Kotieläinten jalostus 5    
         
                         
               
Frami Pro
()
                                                               
0085000004045000000000000202015151500000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
Bioenergia 5    
           
                           
         
Metsien hyödyntäminen 5      
           
                               
     
Rakennuttaminen maatilalla 5      
           
                               
     
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2  
         
                     
                   
Mestarimyyjä -koulutus 3    
         
                         
               
Sosiaalinen media ja yrittäjyys 3  
       
                   
                         
Esiintymistaito 2  
         
                     
                   
Talousmatematiikka 2    
         
                         
               
071010003455100000001.51.51.31.31.32.52.51.71.71.755000
HARJOITTELUT
                                                               
Maatilaharjoittelu
                                                               
Maatilaharjoittelu osa 1 16
       
               
                             
Maatilaharjoittelu osa 2 14  
       
                   
                         
Erikoistumisharjoittelu
                                                               
Erikoistumisharjoittelu 1 15      
           
                               
     
Erikoistumisharjoittelu 2 5      
             
                                 
161402001614000155005.35.35.377000000007.57.51.71.71.7
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Opinnäytetyö 15      
           
                             
000150000007.57.50000000000000003.753.752.52.52.5
6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Opintojen alussa jokainen tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman ( lyhenne HOPS ) opinto-ohjaajan tai tutoropettajan avustamana. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti.

Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itseopiskelua, käytännön harjoitteluja ja opinnäytetyö. Lähiopetuksessa yhdistyvät teoria ja monipuolinen käytännön opiskelu. Opiskelu on joustavaa ja opiskelija voi painottaa opintoja kiinnostuksensa mukaan. Opiskelua rytmittävät eläinten tuotanto- ja lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu- ja korjuukausineen pellolla. Käytännönläheisen ja ongelmaperusteisen, pohtivan opiskelun tekevät mahdolliseksi nykyaikaiset kotieläin-, laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila.

SeAMKin agrologiopinnoissa luodaan katsaus koko ruokaketjuun, sen alkulähteisiin, jalostukseen ja kuluttajan näkökulmaan. Ammatillisia opintokokonaisuuksia ovat perusopintojen lisäksi kasvituotanto, kotieläintuotanto, tekniset aineet, maatalousekonomia, liiketalous ja ympäristönsuojelu.
Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön aiheen valinta on maaseutuelinkeinojen opinnoissa ollut hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä. Yhteistyö SeAMK:n muiden yksikköjen kanssa on tiivistä muun muassa bio-ja elintarviketekniikan ja restonomien koulutusohjelman kanssa, josta opiskelija voi valita opintoja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa.

Toisen opintovuoden jälkeisenä alkukesänä on kasvukauden opintojakso, jolloin sovelletaan koulutilalla käytännössä opiskellen talven aikana tulleita teoriatietoja. Kesän aikana opiskelijat ovat perinteisesti tehneet opintoretken Keski-Eurooppaan, joka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituotannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseudun kehittäjänä. Kauppa ja teollisuus sekä pankki- ja vakuutussektori työllistävät myös agrologeja. Kehittyvillä tiloilla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoista osaamista ja iso joukko agrologeja hoitaakin omaa yritystä. Agrologeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja he työllistyvät hyvin.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja.

Oppimisen piirteitä:

1. Opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita.
2. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
3. Opittavat asiat liitetään opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.
4. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken pyritään syventämään opittavia asioita ja arvioimaan oppimiskokemuksia.
5. Oppimisessa korostetaan opiskelun prosessiluonnetta, ei pelkästään tavoitteita ja sisältöjä.
6. Opiskelija seuraa ja arvioi omaa ja ryhmän oppimista yhdessä opettajien kanssa. Oppimista kehitetään järjestelmällisesti koottavan palautteen pohjalta. Palautteet käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ne johtavat oppimistilanteiden kehittämiseen.

Opetuksessa käytetään erilaisia aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Monipuolisilla menetelmillä tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi luennot, itsenäinen tiedonhankinta, projektit, etä- ja verkko-opetus, oppimistehtävät, käytännön harjoitustyöt ja erilaiset yhteistoiminnallisen oppimisen muodot.