OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3
       
             
                         
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                         
     
Talonrakennusprojektin perusteet 3
       
             
                         
162208820020442.72.72.711000000.70.70.7000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                         
Kielet
                                                         
Ruotsi 3  
         
                   
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Rakennusmestarin englanti 3
     
           
                               
Matematiikka
                                                         
Algebra 2
     
           
                               
Rakennustekniikan geometria 4
     
         
                         
Talous- ja tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
950072050003.53.50.70.70.7001.71.71.700000000
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Rakennussuunnittelu
                                                         
Kaavoitus 2
     
           
                               
Rakennussuunnittelu 3
       
             
                         
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 5  
       
               
               
Talotekniikan perusteet 3
       
             
                         
Rakenteiden mekaniikka
                                                         
Rakennusmestarin statiikka 4
       
             
                         
Lujuusopin perusteet 4  
       
                 
                     
Maa- ja pohjarakennus
                                                         
Geotekniikan perusteet 3  
       
                 
                     
Pohjarakentamisen perusteet 3  
         
                   
               
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4  
         
                   
               
Hanketalous
                                                         
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4  
       
                 
                     
Rakennuttaminen 3  
         
                   
               
Rakentamistalous 4
       
             
                         
Tarjouslaskenta 4  
       
                 
                     
Hankintatoimi ja sopimukset 4    
           
                         
     
Johtaminen rakennustyömaalla 3      
           
                             
 
Talonrakennustekniikka
(Valitaan opintoja 26 op)
                                                         
Rakennusmateriaalit 2
     
           
                               
Betonitekniikka 3
     
           
                               
Talonrakennus 5
     
           
                               
Korjausrakentaminen 5    
         
                       
           
Rakennusfysiikan perusteet 4  
       
                 
                     
Ekologinen rakentaminen 3  
         
                   
               
Sisäilmasto 2  
         
                   
               
Massiivipuurakentaminen 2  
         
                   
               
Massive Timber Construction 2  
         
                   
               
Rakennetekniikka
                                                         
Rakennesuunnittelun perusteet 4  
       
                 
                     
Betonirakenteet 6    
         
                     
     
Puurakenteet 3  
       
                 
                     
Teräsrakenteet 3  
         
                   
               
Työmaatoiminnot
                                                         
Työmaatekniikka 5    
           
                         
     
Ajallinen suunnittelu 4    
           
                         
     
Laadunhallinta 3      
           
                             
 
Työturvallisuus 3
       
             
                         
Elementtirakentaminen 3      
           
                             
 
2953249121728258169665.75.75.714148.38.38.3445.35.35.34.54.50
PROJEKTIOPINNOT
                                                         
Rakennussuunnitteluprojekti 5    
         
                       
           
Työmaaprojekti 5    
           
                         
     
00100000055000000000002.52.51.71.71.7000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                         
Matematiikan täydennyskurssi 3
     
           
                               
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                 
                     
Täydennyskurssi, englanti 2
     
           
                               
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
520050200002.52.50001100000000000
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 1 5
       
             
                         
Harjoittelu 2 10    
         
                       
           
Harjoittelu 3 15    
           
                         
     
50250050010150001.71.71.70000055555000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
00015000000150000000000000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Seinäjoella on pitkät rakennusalan koulutuksen perinteet. SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan.

Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia vastaavana työnjohtajana eli vastaavana mestarina.

Rakennusmestari (AMK) voi olla vastaava työnjohtaja, työkohdemestari, rakennusvalvoja tai vaikka työpäällikkö. Työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Rakennusmestarit ovat myös olleet perustamassa monia huomattavia ja hyvin menestyneitä rakennusalan yrityksiä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto valmentaa talonrakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Tehtävä edellyttää vahvaa rakennustuotannon ammatillista, teknistä ja taloudellista osaamista. Työpaikkoja tarjoavat rakennusliikkeet, rakennusteollisuus, kiinteistöala ja julkishallinnon organisaatiot. Työllistyminen rakennusalalla on erinomainen, koska varsinkin työnjohtajista on pulaa.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää ryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä ja työharjoittelua.