OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                       
Osaajaksi kehittyminen
                                                       
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                             
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                 
                   
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                       
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
       
             
                       
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                       
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                         
   
Talonrakennusprojektin perusteet 3
       
             
                       
162208820020442.72.72.711000000.70.70.700
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                       
Kielet
                                                       
Ruotsi 3  
         
                   
             
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                        
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                        
Ammattialan englanti 3    
           
                         
   
Matematiikka ja fysiikka
                                                       
Algebra 2
     
           
                             
Geometria 2
     
           
                             
Talous- ja tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
Fysiikan perusteet 3
     
           
                             
763070330303.53.50001.51.51110011100
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Rakennuspiirustus
                                                       
Kaavoitus 2
     
           
                             
Rakennussuunnittelu ja CAD 5
     
           
                             
Tietomallinnus 4    
         
                       
         
Talonrakentaminen
                                                       
Betonitekniikka 3
       
             
                       
Rakennusmateriaalit 3
     
           
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                   
Rakenteiden mekaniikka
                                                       
Statiikan perusteet 3
       
             
                       
Lujuusopin perusteet 4  
       
                 
                   
Rakenteiden statiikka 3  
         
                   
             
Maa- ja pohjarakennus
                                                       
Geotekniikka 3  
         
                   
             
Pohjarakennus 3    
         
                       
         
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
           
                         
   
Talotekniikka
                                                       
Talotekniikan perusteet 3
       
             
                       
Hanketalous
                                                       
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4  
       
                 
                   
Rakennuttaminen 3  
         
                   
             
Rakentamistalous 4
       
             
                       
Tarjouslaskenta 4  
       
                 
                   
Hankintatoimi ja sopimukset 3    
         
                       
         
Talonrakennustekniikka
                                                       
Talonrakennus 5
     
           
                             
Korjausrakentaminen 5  
         
                   
             
Rakennusfysiikka 4  
       
                 
                   
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
       
                 
                   
Elementtirakentaminen 3      
           
                             
Hirsirakentaminen 2      
           
                             
Rakennetekniikka
                                                       
Betonirakenteet 6  
         
                   
             
Puurakenteet 3  
       
                 
                   
Teräsrakenteet 3    
           
                         
   
Työmaatoiminnot
                                                       
Työmaatekniikka 4    
         
                       
         
Ajallinen suunnittelu 4    
         
                       
         
Laadunhallinta 3      
           
                             
Työturvallisuus 3
       
             
                       
31452581516252018787.57.55.35.35.312.512.56.76.76.7992.32.32.344
PROJEKTIOPINNOT
                                                       
Rakennussuunnitteluprojekti 5  
         
                   
             
Työmaaprojekti 1 3    
         
                       
         
Työmaaprojekti 2 3    
           
                         
   
Työmaaprojekti 3 4      
           
                             
0564000533400000001.71.71.71.51.511122
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Matematiikan täydennyskurssi 3
     
           
                             
Geometrian rakennustekniset sovellukset 2
       
             
                       
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                 
                   
Täydennyskurssi, englanti 2                                                        
520032200001.51.50.70.70.7110000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 1 5
       
             
                       
Harjoittelu 2 10    
         
                       
         
Harjoittelu 3 15    
           
                         
   
50250050010150001.71.71.7000005555500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                             
00015000000150000000000000007.57.5
60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Seinäjoella on pitkät rakennusalan koulutuksen perinteet. SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan.

Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia vastaavana työnjohtajana eli vastaavana mestarina.

Rakennusmestari (AMK) voi olla vastaava työnjohtaja, työkohdemestari, rakennusvalvoja, rakennustarkastaja, työpäällikkö tai vaikkapa projektipäällikkö. Työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Rakennusmestarit ovat myös olleet perustamassa monia huomattavia ja hyvin menestyneitä rakennusalan yrityksiä. Koulutus antaakin hyvät eväät myös yrittäjyyteen.

Tekniikan alan opetus on Framilla, lähellä Seinäjoen keskustaa. Rakennustekniikan uudet laboratoriotilat otettiin käyttöön syksyllä 2015.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto valmentaa talonrakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Tehtävä edellyttää vahvaa rakennustuotannon ammatillista, teknistä ja taloudellista osaamista. Työpaikkoja tarjoavat rakennusliikkeet, rakennusteollisuus, kiinteistöala ja julkishallinnon organisaatiot. Työllistyminen rakennusalalla on erinomainen, koska varsinkin työnjohtajista on pulaa.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää ryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä sekä projektiopintoja työelämälähtöisten tehtävien parissa.