OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN SV (RAKENNESUUNNITTELU)

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus, Talonrakennustekniikan sv (rakennesuunnittelu)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
     
               
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                   
                           
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Talonrakennusprojektin perusteet 3
       
                   
                               
1350285500020170.70.73.72.52.500000000110000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                     
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3    
           
                           
           
Matematiikka ja fysiikka
                                                                 
Algebra 2
     
             
                                       
Geometria 2
     
               
                                     
Lineaarialgebra 3
       
               
                                   
Talous- ja tilastomatematiikka 3
       
                 
                                 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Mekaniikka 3
     
               
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                                   
19630712330300257413011100111000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Rakennuspiirustus
                                                                 
Kaavoitus 2
     
               
                                     
Rakennussuunnittelu ja CAD 5
     
           
                               
Tietomallinnus 3    
         
                         
                 
Talonrakentaminen
                                                                 
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                                       
Betonitekniikka 3
     
             
                                     
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4  
       
                   
                             
Rakennuksen jäykistäminen 3  
         
                       
                       
Rakenteiden mekaniikka
                                                                 
Statiikka 4
       
               
                                 
Lujuusoppi 4  
       
                   
                           
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4  
         
                     
                     
Elementtimenetelmän perusteet 4    
         
                         
                 
Maa- ja pohjarakennus
                                                                 
Geotekniikka 3  
       
                   
                             
Pohjarakennus 3  
         
                     
                     
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
         
                         
                 
Talotekniikka
                                                                 
Talotekniikan perusteet 3
       
               
                               
Hanketalous
                                                                 
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4    
         
                         
                 
Rakennuttaminen 3    
         
                         
                 
Rakentamistalous 5  
       
                   
                           
Kustannussuunnittelu 3      
           
                               
       
Talonrakennustekniikka
(Valitaan opintoja 24 op)
                                                                 
Talonrakennus 5
     
             
                                     
Korjausrakentaminen 5    
         
                         
                 
Rakennusfysiikka 1 4  
       
                   
                           
Rakennusfysiikka 2 2  
       
                   
                           
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
         
                     
                     
Elementtirakentaminen 3      
             
                                 
 
Massiivipuurakentaminen 2      
           
                               
       
Massive Timber Construction 2      
           
                               
       
Rakennetekniikka
                                                                 
Puurakenteet 1 5  
         
                     
                     
Betonirakenteet 1 5    
         
                         
                 
Teräsrakenteet 1 5    
           
                           
           
Työmaatoiminnot
                                                                 
Työturvallisuus 3
       
               
                               
Rakennesuunnittelu
                                                                 
Puurakenteet 2 5    
         
                         
                 
Betonirakenteet 2 5      
           
                               
       
Teräsrakenteet 2 5      
           
                               
       
Liittorakenteet 3      
             
                                 
 
28403823151322183351768755314.57.558516.516.51.71.71.78.58.52220
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Rakennesuunnitteluprojekti 1 5    
         
                       
           
Rakennesuunnitteluprojekti 2 5      
             
                                 
 
005500002305000000000011111001.71.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
000000000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 10  
         
                     
                     
Harjoittelu 2 20    
           
                           
           
010200000100200000000003.33.33.3006.76.76.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
000150000003120000000000000001.51.54440
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.

Rakennustekniikan insinööri valmennetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö tai työpäällikkö.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma ovat opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä työharjoittelua.

Talonrakennustekniikan sv (rakennesuunnittelu)