OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN SV (TUOTANTOTEKNIIKKA)

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus, Talonrakennustekniikan sv (tuotantotekniikka)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                       
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
         
                       
                       
Viestintätaidot 3
     
               
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
     
             
                                       
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Talonrakennusprojektin perusteet 3
       
                   
                               
16202115020020560.70.73.70002000000110000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Ruotsi 3  
       
                     
                           
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3    
           
                           
           
Matematiikka ja fysiikka
                                                                 
Algebra 2
     
             
                                       
Geometria 2
     
               
                                     
Lineaarialgebra 3
       
               
                                   
Talous- ja tilastomatematiikka 3
       
                 
                                 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Mekaniikka 3
     
               
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                                   
19630712600300257413300000111000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Rakennuspiirustus
                                                                 
Kaavoitus 2
     
               
                                     
Rakennussuunnittelu ja CAD 5
     
           
                               
Tietomallinnus 3    
         
                         
                 
Talonrakentaminen
                                                                 
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                                       
Betonitekniikka 3
       
               
                                   
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4  
       
                   
                             
Rakennuksen jäykistäminen 3  
         
                       
                       
Rakenteiden mekaniikka
                                                                 
Statiikka 4
       
               
                                 
Lujuusoppi 4  
       
                   
                           
Elementtimenetelmän perusteet 4  
         
                     
                       
Maa- ja pohjarakennus
                                                                 
Geotekniikka 3  
       
                   
                             
Pohjarakennus 3    
         
                         
                 
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
         
                         
                 
Talotekniikka
                                                                 
Talotekniikan perusteet 3
       
               
                               
Sisäilmasto 2  
       
                   
                           
Hanketalous
                                                                 
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4    
           
                           
           
Rakennuttaminen 3    
           
                           
           
Rakentamistalous 5  
         
                     
                     
Kustannussuunnittelu 3      
             
                                 
 
Tarjouslaskenta 5    
           
                           
           
Hankintatoimi ja sopimukset 4      
           
                               
       
Talonrakennustekniikka
                                                                 
Talonrakennus 5
     
             
                                     
Korjausrakentaminen 5  
         
                     
                     
Rakennusfysiikka 1 4  
       
                   
                           
Rakennusfysiikka 2 2  
       
                   
                           
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
         
                     
                     
Elementtirakentaminen 3      
           
                               
       
Hirsirakentaminen 2      
           
                               
       
Rakennetekniikka
                                                                 
Betonirakenteet 1 5  
         
                     
                     
Puurakenteet 1 5    
         
                         
                 
Teräsrakenteet 1 5    
         
                         
                 
Työmaatoiminnot
                                                                 
Työmaatekniikka 4      
           
                               
       
Ajallinen suunnittelu 4      
           
                               
       
Laadunhallinta 3      
             
                                 
 
Työturvallisuus 3
       
               
                               
284432231216192520121766.55.5853136811610104448.58.52220
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Rakennesuunnitteluprojekti 1 5    
         
                         
                 
Työmaaprojekti 5      
             
                                 
 
00550000500500000000002.52.5000001.71.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 10  
         
                     
                     
Harjoittelu 2 20    
           
                           
           
010200000100200000000003.33.33.3006.76.76.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
0001500000069000000000000000333330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Rakentaminen on tärkeä osa yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Suomen kansallisvarallisuus perustuu rakennettuun ympäristöön. Rakennuksista ja ympäristöstä huolehtimaan tarvitaan nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden, ekologian ja kansainvälisen toiminnan taitajia ja soveltajia.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö, toimitusjohtaja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma ovat opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä sekä projektiopintoja työelämälähtöisten tehtävien parissa.

Talonrakennustekniikan sv (tuotantotekniikka)