OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, AUTO- JA TYÖKONETEKNIIKAN SV

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus, Auto- ja työkonetekniikan sv

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                       
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                   
                         
Viestintätaidot 3
       
               
                                   
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                         
                 
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                                   
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                                 
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                 
13232581130203.51.5530011001.51.5000020000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kieliopinnot
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Työelämän englanti 3
       
               
                                   
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                   
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3  
         
                     
                         
Tietokoneavusteinen matematiikka 2    
         
                         
                   
Fysiikka ja kemia
                                                                 
Mekaniikka 3
     
               
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
     
               
                                     
Autotekniikan fysiikka 3                                                                  
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                       
                       
Kemian perusteet 3
       
                 
                                 
191250109395000286303063050000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 2 2
       
                 
                                 
Materiaalitekniikka 1 4
       
               
                                   
Valmistustekniikka 5
       
                 
                                 
Statiikka 3
       
                 
                                 
Dynamiikka 3    
         
                           
                 
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Koneenosat 4  
         
                       
                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
       
               
                                 
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
               
                                     
Auto- ja konetekniikan perusteet 3
     
             
                                       
278309184430004.54.561202204003000000000
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
                                                                 
Autotekniikan moduuli
                                                                 
Ajoneuvolait 2  
         
                       
                       
Autotekniikka 1 3  
       
                   
                             
Autotekniikka 2 3  
       
                     
                           
Autotekniikka 3 4    
         
                         
                 
Moottorioppi 3  
         
                     
                         
Autoelektroniikan moduuli
                                                                 
Auton sähkövarusteet 3  
       
                     
                           
Auto- ja työkone-elektroniikka 1 3  
         
                     
                         
Auto- ja työkone-elektroniikka 2 3    
           
                           
               
Autolaboraatiot 1 2  
         
                     
                       
Autolaboraatiot 2 2    
         
                         
                 
Autolaboraatiot 3 2      
           
                               
       
Työkonetekniikan moduuli
                                                                 
Hydraulitekniikka 3  
       
                   
                             
Liikkuvat työkoneet 3  
         
                       
                       
Hyötyajoneuvot 4      
           
                               
     
Maatalouskonetekniikka 4    
           
                           
               
Työkonetekniikan laboraatiot 2      
             
                                 
     
Yritystoiminnan moduuli
                                                                 
Teollisuustalous 2
     
               
                                     
Työelämän viestintä 2    
         
                         
                 
Autoalan markkinointi ja palvelu 3    
           
                           
               
Henkilöstöjohtaminen 3      
           
                                 
       
2251811201213810740200066760441000164000
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Projektipaja 12
   
           
   
   
                 
Projektiopintojakso 15      
           
                               
         
2.44.84.81502.42.42.44.801500002.4002.42.4002.42.40001500000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
CAD -insinöörin työkalu 2  
         
                     
                         
CAD -jatkokurssi 3    
         
                         
                 
Paineilmatekniikka 2  
       
                     
                           
Tuotekehitys 4    
           
                           
               
Matriisialgebra 3    
         
                           
                 
Elementtimenetelmät 4    
           
                           
               
Värähtelymekaniikka 4      
           
                                 
       
Koneiden simulointi 4      
             
                                 
     
Huolto- ja korjaamotoiminta 2    
         
                         
                 
Koritekniikka 3    
           
                           
           
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                       
Täydennyskurssi, englanti 2
     
             
                                       
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                     
                           
4619840428114440000042002.55.5911044000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 15    
           
                             
           
Harjoittelu 2 15    
         
                             
         
0022.57.50000022.57.5000000000000007.5157.500000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
   
00015000000015000000000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Auto- ja työkonetekniikan sv:

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisessa koulutetaan autoinsinöörejä, jotka hallitsevat koneenrakentajan perustaitojen lisäksi auto- ja työkonealan erikoistaitoja ja osaamista.

Opinnoissa perehdytään mm. koneensuunnitteluun, autojen rakennetekniikkaan, autoelektroniikkaan, työkonetekniikkaan ja yritystoimintaan. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemus niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Autoala on yksi merkittävimmistä maailmaa muuttaneista teollisuuden aloista. Muutoksia on tapahtunut Henry Fordin ajoista tähän päivään tultaessa ja tulee edelleen tapahtumaan. Autoinsinöörin ammattikunta on tänäkin päivänä tekniikan suunnannäyttäjä ja osaamisellaan varmistaa tekniikan edelleen kehittymisen ja ammattikunnan arvostuksen säilymisen.


Kone- ja tuotantotekniikan sv:

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Auto- ja koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa sekä erityisesti autoinsinöörillä myös vakuutus- tai katsastusalalta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Auto- ja työkonetekniikan sv

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisessa koulutetaan autoinsinöörejä, jotka hallitsevat koneenrakentajan perustaitojen lisäksi auto- ja työkonealan erikoistaitoja ja osaamista.

Opinnoissa perehdytään mm. koneensuunnitteluun, autojen rakennetekniikkaan, autoelektroniikkaan, työkonetekniikkaan ja yritystoimintaan. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemus niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.