OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN SV

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus, Kone- ja tuotantotekniikan sv

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
11202562000202.52.52221100000000110000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kieliopinnot
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                     
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                 
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3  
         
                     
                     
Tietokoneavusteinen matematiikka 2    
         
                         
                 
Fysiikka ja kemia
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
     
             
                                     
Konetekniikan fysiikka 3  
       
                   
                           
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Kemian perusteet 3
       
               
                               
19155010969500055333333332.52.5000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 2 2
       
               
                               
Materiaalitekniikka 1 4
       
               
                               
Valmistustekniikka 5
       
               
                               
Statiikka 3
       
               
                               
Dynamiikka 3    
           
                           
           
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Koneenosat 4  
         
                     
                     
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
       
               
                               
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Auto- ja konetekniikan perusteet 3
     
             
                                     
278309184403004.54.5666221.31.31.300111000000
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
                                                                 
Tuotantotekniikan moduuli
                                                                 
NC-tekniikka 3  
       
                   
                           
Tuotantojärjestelmät 3  
         
                     
                     
Laatutekniikka 3  
         
                     
                     
Tuotannonohjaus 3    
         
                         
                 
Tuotantotekniikan laboraatiot 3    
         
                         
                 
Koneensuunnittelun moduuli
                                                                 
Lujuusoppi 2 3  
         
                     
                     
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 5  
       
                   
                           
Hitsaustekniikka 4  
       
                   
                           
Tuotekehitys 4    
           
                           
           
Yritystoiminnan moduuli
                                                                 
Teollisuustalous 2
     
             
                                     
Työelämän viestintä 2    
         
                         
                 
Markkinointi 3  
         
                     
                     
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
 
22412320121284031100066444441.31.31.3001110
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                                 
Teknillisen mekaniikan moduuli
                                                                 
Matriisialgebra 3    
         
                         
                 
Elementtimenetelmät 4    
           
                           
           
Värähtelymekaniikka 4      
           
                               
       
Koneiden simulointi 4      
             
                                 
 
Materiaalisuunnittelun moduuli
                                                                 
Muovien teknologia 3  
       
                   
                           
Materiaalitekniikka 2 4      
           
                                 
       
Materiaalien valinta 4      
           
                               
     
Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4      
             
                                 
     
Automaatiojärjestelmien moduuli
                                                                 
Automaation perusteet 3    
         
                         
                 
Anturitekniikka 3    
           
                           
           
Robotiikka 4      
           
                               
       
Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5      
             
                                 
   
0313290030671415000001.51.5000332.32.32.34109.83.81.30
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Projektipaja 12  
     
               
                 
Projektiopintojakso 15      
           
                               
       
0841500444015000000221.31.31.3220007.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
CAD -insinöörin työkalu 2  
         
                     
                     
CAD -jatkokurssi 3    
         
                         
                 
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                     
Täydennyskurssi, englanti 2
     
             
                                     
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                   
                           
Ostoinsinöörin moduuli
()
                                                                 
Ostotoiminta 3  
         
                     
                     
Logistiikka 3    
           
                           
           
47604025330022000111.71.71.71.51.5111000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 15    
           
                             
             
Harjoittelu 2 15    
           
                               
           
0030000000300000000000000001515000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus

Kone- ja tuotantotekniikan sv