OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3  
       
                   
                           
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                     
                         
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13700765200003.53.52222.52.520000000000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
         
                     
                     
Svenska 3  
       
                   
                           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 1 3
     
             
                                     
English 2 2  
         
                     
                     
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                                                                 
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
       
                   
                           
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5    
         
                         
                 
Tutkimus- ja kehittämistyövalmiudet
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 3    
         
                         
                 
31280308480001.51.5000441.31.31.344000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Luonnontieteelliset ammattiopinnot
                                                                 
Matemaattinen viestintä 2
     
             
                                       
Algebra ja geometria 5
     
             
                                     
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
       
               
                                 
Mekaniikka ja lämpöoppi 5
       
               
                                 
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5  
       
                   
                           
Ruokaketjun kemia 3
     
             
                                     
Kemia 2
     
             
                                     
Kemian laboratoriotyöt 5
       
               
                               
Mikrobiologia 5
     
             
                                     
Elintarvikekemia 5  
       
                   
                           
Biokemia ja -prosessitekniikka 5  
         
                     
                     
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 5
       
               
                               
Ruokaketjun vastuullisuus 5  
       
                   
                           
Elintarvikeprosessitekniikka
                                                                 
Ruokatuoteteknologian perusteet 5
       
               
                               
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5
       
               
                               
Kasvis- ja marjavalmisteet 5      
           
                               
       
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5  
         
                     
                     
Automaatiotekniikka 5  
         
                     
                     
Elintarvikeprosessit 5    
         
                         
                 
Tuotantoprosessin suunnittelu 5      
           
                               
       
Tuotantoyrityksen johtaminen
                                                                 
Tuotantotalous 5    
         
                         
                 
Tilaus-toimitusketjun hallinta 5      
           
                               
       
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5      
           
                               
       
Tuotekehitys 5    
         
                         
                 
47301520173015151502009.57.511.711.76.77.57.55557.57.500010100000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
Elintarviketeknologian opinnot
                                                                 
Meijeriteknologia 5    
         
                           
                 
Viljateknologia 5      
           
                               
       
Lihateknologia 5  
         
                     
                     
Work course of the food technology 5      
           
                               
       
Elintarviketeknologian projektiopinnot 10  
         
                     
                     
Liha- ja valmisruokateknologian opinnot
                                                                 
Lihateknologia 5  
         
                     
                     
Lihateknologian prosessit ja laatu 5    
         
                         
                 
Lihatuotteiden kehittäminen 5      
           
                               
       
Valmisruokateknologia 5      
           
                               
       
Lihateknologian projektiopinnot 10  
         
                     
                     
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)
()
                                                                 
03010200003010020000000001010102.57.500010100000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Englantia amk-opintoihin 2
     
             
                                     
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                   
                           
Robotiikka 4                                                                  
Ajankohtainen projekti 2                                                                  
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3                                                                  
Ruoka ja terveys 3                                                                  
Kestävä ruokajärjestelmä 5                                                                  
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5                                                                  
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5                                                                  
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5                                                                  
220020200000110001100000000000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 30    
           
                           
           
00300000003000000000000000101010000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
000150000007.57.50000000000000003.753.752.52.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus perustuu luonnontieteiden soveltamiseen ja luonnontieteellisen osaamisen yhdistämiseen nykyaikaiseen tekniikkaan. Koulutuksessa on kaksi syventävää vaihtoehtoa, jotka ovat (1) elintarviketeknologia ja (2) liha- ja valmisruokateknologia. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.

Elintarviketekniikassa hankitaan laaja-alainen elintarviketeollisuustoimintoja tukeva osaaminen. Liha- ja valmisruokateknologiassa keskitytään edellistä syvällisemmin liha- ja valmisruokatoimialan haasteisiin.

Bio- ja elintarviketekniikkaa soveltava teollisuus on voimakkaasti kansainvälistyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Elintarviketeollisuus on Suomen teollisuuden toimialoista kansainvälisesti kilpailukykyisintä. Alan suomalainen osaaminen edustaa maailman huippua ja teollinen toiminta tulee säilymään Suomessa tuotantotoiminnan globalisoitumisesta huolimatta. Pienyrittäjyys elintarviketuotannossa on kasvussa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit toimivat avaintehtävissä bio- ja elintarviketekniikkaa soveltavassa teollisuudessa. Valmistuneet voivat sijoittua tuotannon esimies-, laadunhallinta, tuotekehitys- tai suunnittelutehtäviin elintarviketeollisuuteen tai teollisuuden palvelutoimintoihin. Keskeiset elintarviketeollisuuden alat ovat liha- ja valmisruokateollisuus, leipomot, meijerit ja juomateollisuus. Mahdollisia työtehtäviä ovat kuntien ja valtion palveluksessa valvonta- ja opetustehtävät. Pienimuotoinen yritystoiminta jatkojalostuksen parissa työllistää myös bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä.
Tyypillisiä bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimies, tuotekehittäjä, tuotannon suunnittelija, tuotannon ohjaaja, terveystarkastaja, laadun ohjaaja, laatupäällikkö, tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö tai tuotantopäällikkö. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörien työtilanne elintarviketeollisuuden aloilla on vakaa, ja tulevaisuus näyttää positiiviselta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijan ammatillinen kehittyminen perustuu hyvään tekniseen ja luonnontieteelliseen perusosaamiseen, kriittiseen ajatteluun, ongelman ratkaisukykyyn sekä kykyyn toimia yhteisöllisesti ja vastuuntuntoisesti. Koulutuksessa korostuu konstruktiivinen oppimiskäsitys, koska keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö, ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Koulutus tarjoaa vahvan pohjan opintojen jälkeiselle ammatilliselle kehittymiselle.

Opetus sisältää perinteisen luentomuotoisen opetuksen lisäksi paljon käytännön laboratorioharjoituksia, oppimistehtäviä, laskuharjoituksia, joissa pyritään käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämiseen. Keksivään ja mielekkääseen oppimiseen pyritään työelämästä saatavilla pienimuotoisilla selvityksillä ja ongelmanratkaisuun perustuvilla projektitöillä. Kevätlukukauden mittainen ammattiharjoittelu, yritysvierailut ja yrityksistä tulevat asiantuntijaluennot täydentävät opetusmenetelmäkokonaisuutta.