OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                               
Osaajaksi kehittyminen
                                                               
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                   
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
           
                             
Viestintätaidot 3
     
             
                                   
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                   
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                               
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
       
               
                             
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                               
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                     
                       
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                     
                       
15500960500004.54.5222005000000000000
PERUSOPINNOT
                                                               
Viestintävalmiudet
                                                               
Työelämän viestintä 2  
       
                     
                         
Svenska 3  
       
                   
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                
English 1 3
     
             
                                   
English 2 2
       
               
                             
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                                                               
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
       
                 
                   
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5  
       
                   
                         
Tutkimus- ja kehittämistyövalmiudet
                                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 3    
           
                           
         
515303212.52.503001.51.50.70.70.75.37.30.80.80.80011100000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Luonnontieteelliset ammattiopinnot
                                                               
Matemaattinen viestintä 2
     
             
                                     
Algebra ja geometria 5
     
             
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
       
               
                               
Mekaniikka ja lämpöoppi 5
       
               
                               
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5  
       
                   
                         
Ruokaketjun kemia 3
     
             
                                   
Kemia 2
     
             
                                   
Kemian laboratoriotyöt 5
     
             
                                   
Elintarvikekemia 5  
       
                     
                         
Mikrobiologia 5
     
             
                                   
Biokemia ja -prosessitekniikka 5  
       
                   
                         
Ruokaketju
                                                               
Ruokaketjun toiminta 5
     
             
                                   
Ruokaketjun vastuullisuus 5
       
               
                             
Elintarvikeprosessitekniikka
                                                               
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5
       
                 
                               
Kasvikset ja marjavalmisteet 5    
         
                         
                 
Lihateknologia 5  
         
                     
                   
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5  
       
                   
                         
Automaatiotekniikka 5    
         
                         
                 
Elintarvikeprosessit 5    
         
                           
               
Tuotantoprosessin suunnittelu 5      
           
                                 
     
Liiketoiminta
                                                               
Tuotantotalous 5    
         
                         
                 
Tilaus-toimitusketjun hallinta 5    
         
                           
               
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5      
           
                               
       
Tuotekehitys 5    
         
                         
               
47253010272020530010014.512.56.711.71.77.512.51.71.71.717.512.500055000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Elintarviketeknologian opinnot
                                                               
Meijeriteknologia 5    
         
                           
               
Viljateknologia 5      
           
                                 
     
Tuotepilotointi 5      
           
                               
     
Elintarviketeknologian projektiopinnot 15  
         
                         
                   
Liha- ja valmisruokateknologian opinnot
                                                               
Lihateknologian prosessit ja laatu 5    
         
                         
               
Lihatuotteiden kehittäminen 5      
           
                               
     
Valmisruokateknologia 5      
           
                                 
     
Lihateknologian projektiopinnot 15  
         
                         
                   
Frami Pro
()
                                                               
030102000030100200000000000302.57.5000515000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Harjoittelu 30    
           
                           
         
0030000000300000000000000010101000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö 15      
           
                             
Kypsyysnäyte 0                                                                
000150000007.57.50000000000000003.83.82.52.52.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
Robotiikka 4    
           
                           
         
Ajankohtainen projekti 2  
       
                   
                         
Englantia amk-opintoihin 2
     
             
                                   
Ruotsia amk-opintoihin 2
       
               
                             
424022200400110.670.670.6711000001.331.331.3300000
6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus perustuu luonnontieteiden soveltamiseen ja luonnontieteellisen osaamisen yhdistämiseen nykyaikaiseen tekniikkaan. Koulutuksessa on kaksi syventävää vaihtoehtoa, jotka ovat (1) elintarviketeknologia ja (2) liha- ja valmisruokateknologia. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.

Elintarviketekniikassa hankitaan laaja-alainen elintarviketeollisuustoimintoja tukeva osaaminen. Liha- ja valmisruokateknologiassa keskitytään edellistä syvällisemmin liha- ja valmisruokatoimialan haasteisiin.

Bio- ja elintarviketekniikkaa soveltava teollisuus on voimakkaasti kansainvälistyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Elintarviketeollisuus on Suomen teollisuuden toimialoista kansainvälisesti kilpailukykyisintä. Alan suomalainen osaaminen edustaa maailman huippua ja teollinen toiminta tulee säilymään Suomessa tuotantotoiminnan globalisoitumisesta huolimatta. Pienyrittäjyys elintarviketuotannossa on kasvussa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit toimivat avaintehtävissä bio- ja elintarviketekniikkaa soveltavassa teollisuudessa. Valmistuneet voivat sijoittua tuotannon esimies-, laadunhallinta, tuotekehitys- tai suunnittelutehtäviin elintarviketeollisuuteen tai teollisuuden palvelutoimintoihin. Keskeiset elintarviketeollisuuden alat ovat liha- ja valmisruokateollisuus, leipomot, meijerit ja juomateollisuus. Mahdollisia työtehtäviä ovat kuntien ja valtion palveluksessa valvonta- ja opetustehtävät. Pienimuotoinen yritystoiminta jatkojalostuksen parissa työllistää myös bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä.
Tyypillisiä bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimies, tuotekehittäjä, tuotannon suunnittelija, tuotannon ohjaaja, terveystarkastaja, laadun ohjaaja, laatupäällikkö, tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö tai tuotantopäällikkö. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörien työtilanne elintarviketeollisuuden aloilla on vakaa, ja tulevaisuus näyttää positiiviselta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijan ammatillinen kehittyminen perustuu hyvään tekniseen ja luonnontieteelliseen perusosaamiseen, kriittiseen ajatteluun, ongelman ratkaisukykyyn sekä kykyyn toimia yhteisöllisesti ja vastuuntuntoisesti. Koulutuksessa korostuu konstruktiivinen oppimiskäsitys, koska keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö, ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Koulutus tarjoaa vahvan pohjan opintojen jälkeiselle ammatilliselle kehittymiselle.

Opetus sisältää perinteisen luentomuotoisen opetuksen lisäksi paljon käytännön laboratorioharjoituksia, oppimistehtäviä, laskuharjoituksia, joissa pyritään käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämiseen. Keksivään ja mielekkääseen oppimiseen pyritään työelämästä saatavilla pienimuotoisilla selvityksillä ja ongelmanratkaisuun perustuvilla projektitöillä. Kevätlukukauden mittainen ammattiharjoittelu, yritysvierailut ja yrityksistä tulevat asiantuntijaluennot täydentävät opetusmenetelmäkokonaisuutta.