OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), TIETOTEKNIIKKA

Insinööri (AMK), Tietotekniikka
, 240 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Suuntautumisvaihtoehdot

- Ohjelmistotekniikka
- Tietoverkkotekniikka

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

Koulutusohjelman AHOT-toimijat ovat koulutusohjelmapäällikkö, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä HOPS-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Oppiaineiden aikaisemmat suoritukset vanhenevat tutkintosäännön mukaan 10 vuodessa.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (suullinen tai kirjallinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Matkapuhelimien, televerkkojen sekä teollisuuden mittaus- ja ohjausjärjestelmien tuotekehitys työllistää kymmeniätuhansia tietotekniikan insinöörejä Suomessa. Tietotekniikka liittyy yhä useammin myös palveluihin. Yhä useammat palvelut tuotetaan digitaalisesti tietoverkkojen avulla. Näiden palveluiden tuottamiseen tarvitaan jatkuvasti uusia tietotekniikan insinöörejä.

Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan insinöörejä, jotka osaavat hyödyntää ohjelmistotekniikkaa erilaisissa teollisuuden ja liiketoiminnan sovelluksissa. Ohjelmistotekniikan opiskelija perehtyy muun muassa tietoliikennetekniikkaan, tietokonegrafiikkaan, internet- ja mobiiliohjelmointiin sekä automaatiojärjestelmien ohjelmointirajapintoihin.

Tietoverkkotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan insinöörejä tietoverkkojen suunnittelu- ja ylläpitotehtäviin. Lisäksi suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet yritysten tietojärjestelmien hallintaan. Opiskelija perehtyy muun muassa tietoverkkoihin, tietoliikennetekniikkaan, internet-ohjelmointiin sekä Linux- ja Microsoft-pohjaisiin palvelinteknologioihin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Tietotekniikan insinöörit toimivat teknologiateollisuudessa sekä ohjelmisto- ja palveluyrityksissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat ohjelmistosuunnittelija, elektroniikkasuunnittelija ja verkkoasiantuntija. Monet tietotekniikan insinöörit työllistyvät myös myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin.

Kansainvälisyys

Tietotekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa sekä suomalainen että saksalainen insinööritutkinto (kaksoistutkinto). Kaksoistutkinnon suorittajat opiskelevat kolmannen lukuvuoden Saksassa Aschaffenburgin ammattikorkeakoulussa englannin kielellä. Muut opinnot tehdään Suomessa normaalisti.

Opiskelijat voivat osallistua myös lyhyeen vaihtoon ulkomailla.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden suuntautumisalan ylempään amk-tutkintoon

Opintojen rakenne

Perusopinnoissa keskitytään insinööritieteiden perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin. Ammattiopinnoissa keskitytään ohjelmistotekniikkaan, sulautettuihin järjestelmiin, elektroniikkaan, sähkötekniikkaan, tietoliikennetekniikkaan ja automaatiotekniikkaan. Opiskelija valitsee yhden seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista: ohjelmistotekniikka tai tietoverkkotekniikka.

Koulutukseen sisältyy alan yrityksiin tehtävää ohjattua harjoittelua (30 opintopistettä). Lisäksi tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja (10 op) sekä opinnäytetyö (15 op). Tekniikan yksiköllä on vahvat yhteydet Euroopan ammattikorkeakouluihin. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla.

Opiskelija voi osallistua FramiPro-ohjelmaan 3. vuoden kevätlukukaudella.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Nuorten koulutuksessa opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Hannu Reinilä, 040 830 4160, hannu.reinila(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Markku Lahti, markku.lahti(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tapio Pihlajaniemi, tapio.pihlajaniemi(at)seamk.fi

Opiskelijapalvelut