OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALA > TRADENOMI (AMK), KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALA, PÄIVÄTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
       
             
                         
Viestintätaidot 3
       
             
                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3  
         
                   
               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
15500510230002.52.53.33.33.31111100000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ammatillisen kasvun moduuli
                                                         
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6
     
           
                               
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka 4    
           
                         
     
Kirjastotalous 3    
           
                         
     
Kulttuurihistoria 5  
       
                 
                     
Kielimoduuli
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                         
English at Work 3
     
           
                               
Svenska för arbetslivet 3
       
             
                         
Library English 3  
       
                 
                     
Bibliotekssvenska 3  
         
                   
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Venäjän alkeet 3  
         
                   
               
Kirjastoaineistojen moduuli
                                                         
Informaatioarkkitehtuuri 5  
       
                 
                     
Kokoelmien kehittäminen 5
     
           
                               
Kotimainen kirjallisuus 5
       
             
                         
Modern World Literature 5  
         
                   
               
Kirjastopedagogiikan moduuli
                                                         
Ohjaustaidot 5  
       
                 
                     
Mediakasvatus ja monilukutaito 5  
         
                   
               
Sosiaalinen kirjasto -moduuli
                                                         
Hakeutuvat kirjastopalvelut 5
       
             
                         
Tapahtumatuotanto 5    
           
                         
     
Yhteisöllinen lukeminen 5
       
             
                         
Palvelumoduuli
                                                         
Asiakaspalvelu 5
       
             
                         
Kirjastopalvelujen kehittäminen 4      
           
                             
 
Kirjastoalan markkinointiviestintä 4    
           
                         
     
Tiedonhallinnan moduuli
                                                         
Tiedonhaku ja -hankinta 1 5
     
           
                               
Tiedonhaku ja -hankinta 2 5  
       
                 
                     
Tiedonhaku ja -hankinta 3 5    
           
                         
     
Tiedon organisointi 5  
         
                   
               
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                         
Kirjastohistoria
                                                         
Kirjastohistoria 5                                                          
Informaatioteknologia
                                                         
Julkaisun tuottaminen 5                                                          
Kirjastojen tietojärjestelmät 5                                                          
Tiedon visualisointi 5                                                          
Johtaminen
                                                         
Henkilöstöjohtaminen 5                                                          
Asiakkuuksien johtaminen 5                                                          
Kirjastot ja sosiaalinen media
                                                         
Johdatus sosiaaliseen mediaan 5                                                          
Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut 5                                                          
Lapset, nuoret ja kirjasto
                                                         
Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5                                                          
Lasten- ja nuortenkirjastotyö 5                                                          
Näkökulmia aineistoihin
                                                         
Kirjallisuuden genret 5                                                          
Musiikki ja elokuva kirjastossa 5                                                          
Pelit ja pelaaminen 5                                                          
Kulttuurituotannon opinnot
                                                         
Trendit kulttuurialalla 5                                                          
Uudistuvat mediat 5                                                          
Brändäys ja tarinallistaminen 5                                                          
Neuvottelutaidot 5                                                          
42442141923232102149.59.57.77.77.711.511.577700777220
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Monialaiset työelämäprojektit 10                                                          
Ruotsia amk-opintoihin 2
     
           
                               
Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta 10                                                          
20002000000110000000000000000
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 30    
         
                       
           
003000000300000000000001515000000
OPINNÄYTETYÖPROSESSI
                                                         
Tutkimusmenetelmät 3    
           
                         
     
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari 4    
         
                       
 
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
00517000005170000000000001.671.671.678.58.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia erilaisten kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden asiakaspalvelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella tradenomilla on kirjaston ja tietopalveluyksikön hoitamiseen, kehittämiseen ja esimiestyöhön tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opinnoissa painotetaan kirjastotyössä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua, kirjastoaineistojen tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja opastus- ja ohjaustaitoja. Myös palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen liittyvää osaamista sekä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja painotetaan opinnoissa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tutkinto antaa kirjastolain mukaisen yleisissä kirjastoissa vaadittavan kelpoisuuden. Työpaikkoja tarjoavat myös tieteelliset ja erikoiskirjastot sekä yritysten tietopalvelut. Valmistuneita kirjastoalan tradenomeja on sijoittunut myös kirjakauppa- ja kustannusalalle. Opintojen sisäisillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua alan erilaisiin tehtäviin.

Tehtävänimike kirjastossa voi olla esim. informaatikko, tietoasiantuntija, tietopalvelusihteeri, osastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa on myös monia erityistehtäviä, kuten projektikoordinaattorin ja suunnittelijan tehtäviä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opetussuunnitelman tavoitteena on painottaa opetusmenetelmiä, joissa opiskelija on aktiivinen toimija: oppiminen on tiedon hankkimista, analysointia ja tuottamista. Pedagogiikkaa voidaan kuvata osaamista täydentäväksi konstruktivismiksi, mutta yksittäisessä opintojaksossa voidaan toteuttaa sille ominaista oppimismenetelmää, kuten esim. ongelmaperustaista oppimista, projektioppimista yhteistyössä työelämän kanssa, yhteistoiminnallista oppimista sekä verkko-oppimista. Opetuksessa käytetään myös luentoja, ryhmätöitä ja kirjallisuuteen perustuvia tenttejä.

Kansainvälisen harjoittelu- ja opiskelukokemuksen hankkimiseen kannustetaan opintojen aikana. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen kurssit voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi sen mukaan, osallistuuko niille vaihto-opiskelijoita. Tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat yhdessä mahdollisten ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Tutkimus ja kehittämistoiminta integroituu opetusohjelmaan kahdella tasolla. Yksittäisissä opintojaksoissa toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöisiä opiskelijaprojekteja, joissa tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on oma osuutensa. Opinnäytetyöt pyritään kytkemään esimerkiksi harjoittelun aikana toteutuviin kehittämistehtäviin. Toiseksi tutkinto-ohjelmalla on omia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, joihin integroidaan sekä opetusta, opinnäytetöitä että henkilöstön tutkimus- ja kehittämistyötä.