OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALA > TRADENOMI (AMK), KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALA, PÄIVÄTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                       
Osaajaksi kehittyminen
                                                       
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                             
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
             
                       
Viestintätaidot 3
       
             
                       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                       
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                   
             
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                       
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                   
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
             
1280057260002.52.52.32.32.3112220000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Ammatillisen kasvun moduuli
                                                       
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6
     
           
                             
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka 4    
           
                         
   
Kirjastotalous 3    
           
                         
   
Kulttuurihistoria 5  
       
                 
                   
Kielimoduuli
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
English at Work 3
     
           
                             
Svenska för arbetslivet 3
       
             
                       
Library English 3  
       
                 
                   
Bibliotekssvenska 3  
         
                   
             
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                        
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                        
Venäjän alkeet 3  
         
                   
             
Kirjastoaineistojen moduuli
                                                       
Informaatioarkkitehtuuri 5  
       
                 
                   
Kokoelmien kehittäminen 5
     
           
                             
Kotimainen kirjallisuus 5
       
             
                       
Modern World Literature 5  
         
                   
             
Kirjastopedagogiikan moduuli
                                                       
Ohjaustaidot 5  
       
                 
                   
Mediakasvatus ja monilukutaito 5  
         
                   
             
Sosiaalinen kirjasto -moduuli
                                                       
Hakeutuvat kirjastopalvelut 5
     
           
                             
Tapahtumatuotanto 5    
           
                         
   
Yhteisöllinen lukeminen 5
       
             
                       
Palvelumoduuli
                                                       
Asiakaspalvelu 5
       
             
                       
Kirjastopalvelujen kehittäminen 4      
           
                             
Kirjastoalan markkinointiviestintä 4    
           
                         
   
Tiedonhallinnan moduuli
                                                       
Tiedonhaku ja -hankinta 1 5
     
           
                             
Tiedonhaku ja -hankinta 2 5  
       
                 
                   
Tiedonhaku ja -hankinta 3 5    
           
                         
   
Tiedon organisointi 5  
         
                   
             
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Kirjastohistoria
                                                       
Kirjastohistoria 5                                                        
Informaatioteknologia
                                                       
Informaatioteknologia 1 5                                                        
Informaatioteknologia 2 5                                                        
Johtaminen
                                                       
Henkilöstöjohtaminen 5                                                        
Asiakkuuksien johtaminen 5                                                        
Kirjastot ja sosiaalinen media
                                                       
Johdatus sosiaaliseen mediaan 5                                                        
Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut 5                                                        
Lapset, nuoret ja kirjasto
                                                       
Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5                                                        
Lasten- ja nuortenkirjastotyö 5                                                        
Näkökulmia aineistoihin
                                                       
Kirjallisuuden genret 5                                                        
Musiikki ja elokuva kirjastossa 5                                                        
Pelit ja pelaaminen 5                                                        
Monialaiset projektiopinnot
                                                       
Monialaiset projektiopinnot 15                                                        
FRAMIPRO
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
4244214241823210214121266611.511.57770077722
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
TYÖHARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30    
         
                       
         
00300000030000000000000151500000
OPINNÄYTETYÖPROSESSI
                                                       
Tutkimusmenetelmät 3    
           
                         
   
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari 4    
         
                       
Opinnäytetyö 15      
           
                             
Kypsyysnäyte 0                                                        
00517000005170000000000001.671.671.678.58.5
60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia erilaisten kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden asiakaspalvelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella tradenomilla on kirjaston ja tietopalveluyksikön hoitamiseen, kehittämiseen ja esimiestyöhön tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opinnoissa painotetaan kirjastotyössä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua, kirjastoaineistojen tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja opastus- ja ohjaustaitoja. Myös palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen liittyvää osaamista sekä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja painotetaan opinnoissa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tutkinto antaa kirjastolain mukaisen yleisissä kirjastoissa vaadittavan kelpoisuuden. Työpaikkoja tarjoavat myös tieteelliset ja erikoiskirjastot sekä yritysten tietopalvelut. Valmistuneita kirjastoalan tradenomeja on sijoittunut myös kirjakauppa- ja kustannusalalle. Opintojen sisäisillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua alan erilaisiin tehtäviin.

Tehtävänimike kirjastossa voi olla esim. informaatikko, tietoasiantuntija, tietopalvelusihteeri, osastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa on myös monia erityistehtäviä, kuten projektikoordinaattorin ja suunnittelijan tehtäviä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opetussuunnitelman tavoitteena on painottaa opetusmenetelmiä, joissa opiskelija on aktiivinen toimija: oppiminen on tiedon hankkimista, analysointia ja tuottamista. Pedagogiikkaa voidaan kuvata osaamista täydentäväksi konstruktivismiksi, mutta yksittäisessä opintojaksossa voidaan toteuttaa sille ominaista oppimismenetelmää, kuten esim. ongelmaperustaista oppimista, projektioppimista yhteistyössä työelämän kanssa, yhteistoiminnallista oppimista sekä verkko-oppimista. Opetuksessa käytetään myös luentoja, ryhmätöitä ja kirjallisuuteen perustuvia tenttejä.

Kansainvälisen harjoittelu- ja opiskelukokemuksen hankkimiseen kannustetaan opintojen aikana. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen kurssit voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi sen mukaan, osallistuuko niille vaihto-opiskelijoita. Tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat yhdessä mahdollisten ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Tutkimus ja kehittämistoiminta integroituu opetusohjelmaan kahdella tasolla. Yksittäisissä opintojaksoissa toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöisiä opiskelijaprojekteja, joissa tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on oma osuutensa. Opinnäytetyöt pyritään kytkemään esimerkiksi harjoittelun aikana toteutuviin kehittämistehtäviin. Toiseksi tutkinto-ohjelmalla on omia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, joihin integroidaan sekä opetusta, opinnäytetöitä että henkilöstön tutkimus- ja kehittämistyötä.