OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KULTTUURITUOTTAJA (AMK) > KULTTUURITUOTTAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
       
               
                               
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                     
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Projektitoiminnan perusteet 3
     
           
                               
14302770300203.53.52.32.32.30011100000110000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                                 
Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen 1  
         
                     
                     
Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen 2    
         
                         
                 
Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen 2      
             
                                 
 
Kulttuuri yhteiskunnassa 2  
         
                     
                     
Taiteen  tuntemus 3
       
               
                               
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot 4      
           
                               
       
Working Life Communication Skills 3  
         
                     
                     
Svenska för arbetslivet 3
       
               
                               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
662606062042002220022211000220.70.70.70
TUOTTAJAN AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Tuottamisen perusteet
                                                                 
Tuotannon prosessi kulttuurialalla 5
     
           
                               
Visuaalinen viestintä 5
     
           
                               
Asiakaslähtöisyys suunnittelussa 5
     
             
                                     
Audiovisuaalinen kerronta 5
     
             
                                     
Tuotantotyöskentely I: suunnittelu 3
     
           
                               
Tuotantotyöskentely I: toteutus 4
       
               
                               
Tuotantotyöskentely I: dokumentointi 2
       
               
                               
Asiakaslähtöisyys
                                                                 
Suunnitelmallinen markkinointi 5  
         
                     
                     
Kulttuurituottajan talousosaaminen 5  
         
                     
                     
Palvelumuotoilu 6  
         
                     
                     
Kulttuuri tuotteena
                                                                 
Konseptointi 5    
         
                         
                 
Tuotteistamisprosessi 3    
         
                         
                 
Tuotantotyöskentely II: suunnittelu 3    
         
                         
                 
Tuotantotyöskentely II: toteutus 4    
         
                         
                 
Tuotantotyöskentely II: dokumentointi 2    
         
                         
                 
Ammattiprofiilin syventäminen
                                                                 
Yleisötyö 3      
             
                                 
 
Johtaminen 3      
           
                               
       
Ennakointimenetelmät 4      
           
                               
       
Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet 3      
           
                               
       
Kansainvälisyys kulttuurituotannossa 3      
             
                                 
 
Kulttuurituottaja yrittäjänä 3      
             
                                 
 
Tuotantotyöskentely III: suunnittelu 3      
           
                             
 
Tuotantotyöskentely III: toteutus 4      
           
                             
 
Tuotantotyöskentely III: dokumentointi 2      
           
                             
 
29161728171201617015138.58.5444005.35.35.38.58.50007.57.54.34.34.30
VAIHTOEHTOISET TYÖPAJAT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                                 
Trendit kulttuurialalla 5                                                                  
Julkaisun tuottaminen 5                                                                  
Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka 5                                                                  
Audiovisuaalisen tuotteen editointi 5                                                                  
Livetuotanto 5                                                                  
Uudistuvat mediat 5                                                                  
Animointi ja efektointi 5                                                                  
Soveltavan taiteen tuotteistaminen 5                                                                  
Brändäys ja tarinallistaminen 5                                                                  
Managerointi- ja välittäjäosaaminen 5                                                                  
Kolmas sektori työllistäjänä 5                                                                  
Neuvottelutaidot 5                                                                  
Kulttuurihistoria 5                                                                  
Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut 5                                                                  
Johdatus sosiaaliseen mediaan 5                                                                  
Pelit ja pelaaminen 5                                                                  
000000000000000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
KANSAINVÄLINEN VAIHTO
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
MONIALAISET TYÖELÄMÄPROJEKTIT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Ruotsia amk-opintoihin 2
       
               
                               
200002000000000.70.70.70000000000000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 25  
       
                   
                           
Harjoittelu 2 35    
           
                           
           
02535000250035000000012.512.50000011.711.711.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 4      
           
                               
       
Opinnäytetyön toteutus 6      
             
                                 
 
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                                 
 
Kypsyysnäyte 0                                                                  
00015000000411000000000000000223.673.673.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantojen suunnittelu ja toteutus, tuotteistaminen, brändäys ja viestintä. Tuottaja osaa ennakoida ja arvioida tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia. Ohjelmasta valmistunut osaa suunnitella sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille kannattavasti. Tuotannot voivat olla kulttuurisia palvelutuotteita, tapahtumia, mediatuotteita tai kampanjoita alasta riippumatta.

Ammattitaitoinen tuottaja on sinut palvelumuotoilun, erilaisten ideointimenetelmien ja sisällön kehittämistyön kanssa. Hän työskentelee kohderyhmätietoisesti ja asiakaslähtöisesti. Osallistavassa suunnittelussa hän osaa hyödyntää erilaisia ryhmänohjauksen menetelmiä. Hän ymmärtää kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja muutosten ennakoinnin mahdollisuudet.

Kulttuurituottaja hallitsee tuotantotekniikan perusteet. Hän hallitsee oman urasuunnitelmansa kannalta keskeisten sisällöllisten työkalujen käytön. Kulttuurituottajalla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hän osaa luoda ja hyödyntää työssään verkostoja. Hän pystyy toimimaan vastuullisena johtajana tuotannossa.

Valmistunut opiskelija osaa viestiä tavoitteellisesti. Hän hallitsee markkinointiviestinnän ja sen suunnittelun välineet ja osaa hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti. Hän osaa soveltaa oppimistaan myös globaalissa toimintaympäristössä riittävän kielitaidon ja kulttuurien välisen viestinnän ansiosta.

Valmistunut kulttuurituotannon opiskelija tunnistaa oman osaamisensa ja osaa arvioida, kuvata ja kehittää aktiivisesti sitä. Hänellä on selkeä käsitys ammatillisista vahvuuksistaan.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Kulttuurituottajan laaja-alaista osaamista tarvitaan erilaisissa luovan alan tuotannoissa, tuotantojen koordinoinnissa ja hallinnollisissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kulttuurituottajan osaamiselle on käyttöä mm. media- ja viihdeteollisuudessa, julkaisu- ja kustannustoiminnassa, urheiluun liittyvissä tuotannoissa, mainos- ja markkinointiorganisaatioiden tuotannoissa, taiteen tuotannoissa (musiikki, teatteri, kuvataide, televisio- ja elokuva), peli- ja muissa interaktiivisissa tuotannoissa.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Kulttuurituotannon opetus perustuu projektioppimiseen ja yhteisölliseen oppimiseen, jossa opetus integroidaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien työelämälähtöiseksi. Yksittäisiä opintojaksoja integroidaan osaksi isompia projekteja/tuotantoja ja opiskelijat toimivat erikokoisissa ryhmissä. Yhteisöllisen oppimisen avulla opiskelijoiden tiimityö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Opettaja toimii opiskelijan mentorina ja ohjaajana, joka auttaa ja tukee oppimisprosessia. Opiskelija voi oppimistehtävien, projektien ja työharjoittelun kautta myös syventää niitä kulttuurin osa-alueita, joista hän on erityisen kiinnostunut. Opiskelijan oman urapolun suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan. Verkostoituminen on erityisen tärkeää, niinpä koko opintojen ajan pyritään aitoon yhteistyöhön työelämän kanssa.