OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KULTTUURITUOTTAJA (AMK)

Kulttuurituottaja (AMK)
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Kulttuurituottaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Kulttuurituottaja (AMK)

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja mutta opintojen edetessä voit syventää osaamistasi tapahtumatuottamisessa, mediatuottamisessa tai visuaalisessa tuottamisessa.
Suuntauman valinta tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Valitun suuntauman ammatilliset taidot opitaan työharjoittelun, uraohjauksen ja ammatillisten opintojen kautta.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, kulttuurituottaja (AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Ahot-menettelyt

Aiemmin opitun tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan SeAMKin yhteistä käytäntöä. AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe, muut opinnot voidaan joko korvata samansisältöisillä opinnoilla tai muuten hankitulla osaamisella. Muualla suoritettuja opintoja voidaan myös sisällyttää vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Työharjoittelun korvaavasta työkokemuksesta raportoidaan koulutusohjelman käytännön mukaisesti. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla enintään 10 v. vanhaa. Hakemuksia käsittelevä opettaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tai - näyttöjä. Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään

- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- opiskelijan haastatteluja ja kirjallisia raportteja
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- näyttökokeita tarvittaessa
- edellisten vertaamista opintojen osaamistavoitteisiin

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Kulttuurituotannon opetus perustuu projektioppimiseen, jossa opetus integroidaan jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien mahdollisimman työelämälähtöiseksi. Yksittäisiä opintojaksoja integroidaan osaksi isompia tuotantoja. Opettaja toimii opiskelijan mentorina - ohjaajana jossa opiskelijan oman urapolun suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia kulttuurituotannon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Opit tuntemaan laajasti kulttuurialaa ja erilaisten tuotantojen (mediatuotanto/tapahtumatuotanto) prosesseja. Kulttuurituottajana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisesti myös kulttuuri- ja innovaatiohankkeita. Koulutuksessa opit suunnittelemaan vastuullisesti kulttuuritapahtuman tai –palvelun ja toteuttamaan sen realistisilla resursseilla. Valmistuttuasi osaat organisoida ja johtaa tuotannollista toimintaa kulttuurihankkeissa ja digitaalisissa mediatuotannoissa.

Ammatillinen osaamisprofiili

Kulttuurituottajan asiantuntemusta tarvitaan kulttuuripalvelujen ja -tuotantojen ideoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa, teknisessä tuottamisessa, markkinoinnissa, arvioinnissa sekä johtamisessa ja kaupallistamisessa. Kulttuurituottajana toimit kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja organisointiin liittyvissä tehtävissä yritysten, kuntien, kaupunkien tai järjestöjen palveluksessa. Voit olla töissä myös tapahtumatuottajana (mm. festivaaleilla), tuotantopäällikkönä ja digitaalisen mediatuotannon eri tehtävissä, koulutus- tai ohjelmapalveluiden tuottajana sekä kulttuuriohjaajana, yhteisöohjaajana, projekti- tai aluesihteerinä.
Tuottajia tarvitaan tämän lisäksi tuotantoyhtiöissä, julkisen palvelun medioissa tai tilaustuotantojen projektipäällikköinä.

Kansainvälisyys

Koulutusohjelmassa kannustetaan kansainvälisyyteen. Koulutusohjelmassa toteutetaan yhden lukukauden aikana noin 30 op:n mittainen lähinnä vaihto-opiskelijoille suunnattu kv-opintomoduuli. Tähän kokonaisuuteen voivat osallistua myös toisen tai kolmannen vuoden oman koulutusohjelman opiskelijat. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa sekä työharjoittelu kokonaan tai osittain ulkomailla. Alan vieraskielistä kirjallisuutta käytetään sekä opiskelu- että tenttimateriaalina useilla opintojaksoilla.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa jatko-opintokelpoisuuden kulttuurituotannon alan ylempään amk-tutkintoon

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

- kaikille yhteiset perusopinnot 20 op
- tutkinto-ohjelman perusopinnot 11 op
- ammattiopinnot 44 op
- suuntaavat ammattiopinnot 80 op
- vapaasti valittavat opinnot 10 op
- työharjoittelu 60 op
- opinnäytetyö 15 op

Opintojen alussa keskityt perusopintoihin. Niitä ovat projektijohtaminen, yritystoiminta, talous- ja markkinointiosaaminen. Opiskelun punaisena lankana on heti ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen.
Ammatillisilla opinnoilla sekä työharjoittelun suuntaamisella ja uraohjauksella varmistetaan ammatillisen osaamisen syvyys. Osa näistä opinnoista on kaikille yhteisiä ja osa vaihtoehtoisia opintoja.

Tapahtumatuottamiseen suuntaavissa opinnoissa keskeistä on tapahtuman suunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaan, tapahtumien yleisötyön kehittäminen ja tapahtuman toimintaympäristön hallinta. Tuotantojen myynti ja markkinointi sekä tuotantojen kumppanuuksien hallinta ovat tärkeitä sisältöjä tapahtumatuottajalle.

Mediatuottamisen suuntaavissa opinnoissa keskeistä on sisällön suunnittelu sekä tuotantotekniikan ja jälkituotannon hallinta. Jakelukanavien kattava hyödyntäminen sekä tuotantojen myynti ja markkinointi muodostavat pohjan tuotantojen levittämiselle.

Visuaalisen tuottamisen suuntaavissa opinnoissa keskeistä on suunnittelun käyttäjälähtöisyys, graafisen muotoilun erityispiirteiden hallinta sekä tuote-, kampanja- ja yrityskuvan luominen. Tuotteistamisen ja oheistuotteiden suunnittelu sekä niiden myynti ja markkinointi ovat myös koulutuksen keskiössä.

Koulutukseen sisältyy työelämässä tapahtuvaa ohjattua harjoittelua (60 opintopistettä). Opinnot sisältävät lisäksi vapaasti valittavia opintoja (10 op) ja opinnäytetyön (15 op). Kulttuurituotannon koulutusohjelmalla on hyvät kansainväliset verkostot. Tämä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla.

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua FramiPro- opintoihin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen lukukaudeksi (30 op).

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Esa Leikkari, 040 830 4270, esa.leikkari(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Esa Leikkari, 040 830 4270, esa.leikkari(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Marjo Arola, p. 040 830 4216, marjo.arola(at)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

Mari Parkkali, 020 124 4946, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi